Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển dụng viên chức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm:
i)Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông;
ii) Viện Bảo vệ thực vật. Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông. Thông tin chi tiết như sau:
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Áp dụng cho các đơn vị):
Người đăng ký dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
MÔN THI TUYỂN DỤNG (Áp dụng cho các đơn vị):
Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:
1. Kiến thức chung Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP Thi viết (120 phút) (Hệ số x1) Tính điểm
2. Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Theo chuyên ngành đơn vị tuyển dụng yêu cầu Thi viết (180 phút) (Hệ số x1) Tính điểm
Thực hành (30 phút) (Hệ số x2) Tính điểm
3. Tin học Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT) Trắc nghiệm (30 phút) (Hệ số x1) Điều kiện
4. Ngoại ngữ Trình độ A2 (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) Thi viết và trắc nghiệm (60 phút) (Hệ số x1) Điều kiện
Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học được quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG (Riêng từng đơn vị):
Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Số lượng tuyển dụng: 20 người (Trong đó biên chế hưởng lương ngân sách năm 2015 là 09 người; Biên chế tự lo lương là 11 người).
– Yêu cầu điều kiện, chuyên ngành tuyển dụng: Trình độ Ngoại ngữ Anh B, Tin học B trở lên, tuổi đời không quá 40. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong ngành, đã làm việc ở các đơn vị nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Số lượng tuyển cụ thể như sau:
A. Biên chế hưởng lương ngân sách
1. Nghiên cứu viên (hạng III) 13.092 Nông học 07 Đại học trở lên Thanh Trì, Hà Nội
2. Nghiên cứu viên (hạng III) 13.092 Khuyến nông và Phát triển nông thôn 01 Đại học trở lên Thanh Trì, Hà Nội
3. Kỹ sư (hạng III) 13.092 Điện, cơ khí 01 Đại học trở lên Thanh Trì, Hà Nội
B. Biên chế tự lo lương
1. Nghiên cứu viên (hạng III) 13.092 Nông học 09 Đại học trở lên Thanh Trì, Hà Nội
2. Nghiên cứu viên (hạng III) 13.092 Khuyến nông và Phát triển nông thôn 02 Đại học trở lên Thanh Trì, Hà Nội
Nội dung thi tuyển:
Thí sinh: thi bắt buộc 2 môn điều kiện ngoại ngữ tiếng Anh B; tin học B và các môn kiến thức chung, môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành riêng cụ thể như sau:
a) Ngạch nghiên cứu viên (hạng III) đối với chuyên ngành Nông học; Khuyến nông và Phát triển nông thôn:
* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông. Tiêu chuẩn ngạch nghiên cứu viên (hạng III).
* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
– Thi viết:
+ Luật Khoa học công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội đối với tất cả chuyên ngành.
+ Đối với chuyên ngành Nông học: Khoa học cây trồng; Giống cây trồng; Bảo vệ thực vật.
+ Đối với chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn: Hệ thống nông nghiệp; Khuyến nông.
– Thi thực hành:
+ Đối với chuyên ngành Nông học: Kỹ năng nghiên cứu về Khoa học cây trồng; Giống cây trồng; Bảo vệ thực vật.
+ Đối với chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn: Kỹ năng nghiên cứu về Hệ thống nông nghiệp; Khuyến nông.
b) Ngạch kỹ sư (hạng III) đối với chuyên ngành Điện, cơ khí:
* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông. Tiêu chuẩn ngạch kỹ sư (hạng III).
* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
– Thi viết: Cơ điện phục vụ sản xuất Nông nghiệp.
– Thi thực hành: Kỹ năng nghiên cứu về Cơ điện phục vụ sản xuất Nông nghiệp
2) Viện Bảo vệ thực vật
– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
– Số lượng tuyển dụng: 02 người
– Yêu cầu điều kiện chuyên ngành tuyển dụng: Ngạch nghiên cứu viên (hạng III) mã ngạch 13.092. chuyên ngành: môi trường; Trình độ: đại học trở lên; Có kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành tuyển dụng tại các viện nghiên cứu nông nghiệp từ 02 năm trở lên.
– Nội dung thi tuyển:
Thí sinh: thi bắt buộc 2 môn điều kiện ngoại ngữ tiếng Anh B; tin học B và các môn kiến thức chung, môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành riêng cụ thể như sau:
– Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Luật Lao động; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo vệ thực vật. Tiêu chuẩn ngạch nghiên cứu viên (hạng III).
– Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
+Thi viết: Luật Khoa học công nghệ, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Môi trường nông nghiệp, nông thôn
+ Thi thực hành: Kỹ năng nghiên cứu môi trường nông nghiệp, nông thôn
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định của Nhà nước tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);
– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007(trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
– Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có);
– 02 ảnh 4cm x 6cm;
– 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;
– Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).
LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng theo thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ: 260.000đ/hồ sơ.
KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:
– Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển: từ ngày 14/12/2015 đến ngày 31/12/2015 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, TP Hà Nội.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments