UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng và đền bù chi phí đào tạo, dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016; Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tạm giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016; Công văn số 10337/UBND ngày 3/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh tăng, giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Cam Ranh;
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 1133/HDLT-SNV-SGDĐT ngày 13/7/2016 của liên Sở Nội vụ – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo;
Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích

Nhằm bổ sung đủ số lượng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo số lượng được phân bổ, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do nhà nước quy định theo từng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2. Nguyên tắc

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao hoặc tạm giao.

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng, người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên.

– Trong cùng một kỳ xét tuyển, người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

– Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số viên chức giáo dục và đào tạo cần tuyển dụng năm học 2017-2018 của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố là 71 người, trong đó:

– Giáo viên mầm non : 12 người

– Giáo viên tiểu học (môn chuyên) : 24 người

– Giáo viên trung học cơ sở : 35 người

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo các đơn vị thuộc thành phố năm học 2017-2018)

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

2. Ngoài các điều kiện chung theo quy định nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải có thêm một trong các điều kiện sau:

– Hiện đang cư trú và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa 03 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Có vợ hoặc chồng hiện đang công tác và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa 03 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp không có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa, ngoài các điều kiện nêu trên, phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi (hệ chính quy) của các trường đại học sư phạm hoặc đại học công lập khác (có chứng chỉ sư phạm theo quy định); có bằng thạc sĩ (tốt nghiệp đại học loại khá trở lên) đúng yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của vị trí cần tuyển dụng.

3. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên đăng ký dự tuyển. Cụ thể:

– Đối với giáo viên mầm non: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

– Đối với giáo viên tiểu học: có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Lưu ý: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của thí sinh tham gia dự tuyển vào vị trí giáo viên phải được cấp trước ngày Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực vẫn được áp dụng.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu quy định chung. Người dự tuyển chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những giấy tờ trong bì hồ sơ và không được bổ sung hồ sơ sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Thành phần hồ sơ được xếp theo thứ tự, bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu người dự tuyển có trình độ thạc sĩ thì ngoài bảng điểm thạc sĩ thì phải nộp thêm bảng điểm học tập đại học; tất cả các bảng điểm kết quả học tập được để trong bì thư và dán niêm phong có chữ ký của người dự tuyển gửi kèm trong hồ sơ).

– Bản sao hộ khẩu thường trú của người dự tuyển có chứng thực.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (có thời gian trước 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ tuyển dụng).

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

– Ngoài ra cần lưu ý:

+ Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

+ Giấy chứng nhận bảo vệ luận văn Thạc sĩ nếu bảo vệ luận văn trong năm dự tuyển (kèm bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đối với người không có hộ khẩu tại Khánh Hòa).

+ Riêng các người dự tuyển có chồng hoặc vợ hiện đang công tác và có hộ khẩu tại Khánh Hòa phải nộp thêm: Bản photocopy hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận của địa phương cư trú hoặc nơi công tác của chồng hoặc vợ.

2. Nơi nộp hồ sơ dự tuyển

Nộp hồ sơ tại Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh, số 17 đường Phạm Hùng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

3. Lệ phí dự tuyển

Căn cứ số lượng người đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu và thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hội đồng tuyển dụng tổ chức thu ngay sau khi công bố những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

V. HÌNH THỨC, QUY TRÌNH, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy trình tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng

Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng theo phân cấp thẩm quyền. Hội đồng tuyển dụng bao gồm 05 thành viên, trong đó:

– Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND thành phố;

– Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

– Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ thành phố.

– Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

– 01 Ủy viên là 01 lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố..

3. Quy trình tuyển dụng

– UBND thành phố Cam Ranh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– UBND thành phố Cam Ranh thông báo tuyển dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

– Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

– Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

– Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện xét tuyển theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

– Hội đồng tuyển dụng hoàn thành việc tuyển dụng và gửi kết quả xét tuyển (kèm theo hồ sơ và bản photocopy bảng điểm học tập, phiếu đánh giá tiết dạy) về Sở Nội vụ để thẩm định trước khi Chủ tịch UBND thành phố công nhận kết quả tuyển dụng.

– Căn cứ kết quả xét tuyển được công nhận, Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét tuyển, người trúng tuyển; đồng thời thông báo thời gian, địa điểm để người trúng tuyển tập trung, chọn nhiệm sở (theo hướng dẫn tại Điểm 7 dưới đây).

4. Nội dung xét tuyển

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức thực hành về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể:

+ Người dự tuyển soạn giáo án và dạy 01 (một) tiết thực tế theo phân phối chương trình của cấp học, môn học tương ứng với vị trí việc làm của người dự tuyển; bài dạy, tiết dạy cụ thể do người dự tuyển bốc thăm.

+ Việc đánh giá tiết dạy được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

* Giáo viên trung học cơ sở: Thực hiện theo Hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 về việc đánh giá tiết dạy đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

* Giáo viên tiểu học: Thực hiện theo Công văn số 10358/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá, xếp loại.

* Giáo viên mầm non: Thực hiện theo Công văn số 709/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh năm học 2014-2015.

* Đối với người dự tuyển làm viên chức văn phòng:

Soạn quy trình thực hiện một nội dung công việc cụ thể liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển (thời gian theo yêu cầu từng vị trí việc làm; chiếm 85% tổng số điểm sát hạch);

Trình bày tóm tắt quy trình đã soạn trước Ban kiểm tra, sát hạch (thời gian tối đa 10 phút/ một thí sinh; chiếm 15% tổng số điểm sát hạch).

* Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch tập trung tại một trường hoặc cụm trường thuộc khu vực trung tâm để thuận lợi cho người dự tuyển (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể sau khi công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển chính thức).

5. Cách tính điểm

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

– Điểm học tập (ĐHT) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp (ĐTN) được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn (hoặc Đồ án, khóa luận tốt nghiệp) của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (ĐHT&TN) và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm thực hành (ĐTH) là kết quả điểm trung bình cộng điểm theo quy định kết quả điểm chấm của các giám khảo tham gia chấm thực hành, tính hệ số 2, thang điểm 100.

– Điểm ưu tiên (ĐƯT): 20 điểm, chỉ áp dụng đối với người dự tuyển là người dân tộc thiểu số cư trú tại địa bàn các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Ủy Ban dân tộc (đã học 03 năm cấp trung học phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa) khi dự tuyển vào các trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Các trường thuộc xã Cam Thịnh Tây và xã Cam Phước Đông .

– Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành: ĐXT = ĐHT + ĐTN + (ĐTH x 2) + ĐƯT

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành:

ĐXT = (ĐHT&TN x 2) + (ĐTH x 2) + ĐƯT

Lưu ý:

– Để thuận tiện cho việc xác định điểm học tập, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển liên hệ cơ sở đào tạo đề nghị xác nhận điểm trung bình kết quả các môn học trong quá trình học tập (không bao gồm điểm thi tốt nghiệp, điểm bảo vệ luận văn) đối với bảng điểm tính theo đơn vị học trình; phiên ra điểm trung bình học tập toàn khóa theo thang điểm 10 đối với bảng điểm theo hệ tín chỉ.

– Hội đồng xét tuyển chọn bảng điểm theo trình độ phù hợp chuẩn của chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng để tính điểm xét tuyển. Cụ thể như sau:

+ Đối với giáo viên mầm non: Bảng điểm trung cấp sư phạm mầm non. Nếu người dự tuyển tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học đúng chuyên ngành mà không qua đào tạo trung cấp thì lấy bảng điểm cao đẳng hoặc đại học.

+ Đối với giáo viên tiểu học (môn chuyên): Bảng điểm cao đẳng sư phạm môn chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và yêu cầu tuyển dụng. Nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành mà không qua đào tạo cao đẳng thì lấy bảng điểm đại học.

+ Đối với giáo viên trung học cơ sở: Bảng điểm cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy. Nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành mà không qua đào tạo cao đẳng thì lấy bảng điểm đại học.

6. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên và không bị xếp loại yếu đối với tiết dạy thực hành.

+ Căn cứ điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm của Hội đồng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Tổ chức cho người trúng tuyển chọn nhiệm sở

UBND thành phố căn cứ kết quả xét tuyển đã được thẩm định tập trung những người trúng tuyển theo lịch đã thông báo để tổ chức cho người trúng tuyển chọn nhiệm sở như sau:

– Công bố danh sách người trúng tuyển được xếp theo từng loại vị trí việc làm và theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp của Hội đồng tuyển dụng.

– Giới thiệu sơ lược về đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để người trúng tuyển hình dung được những thuận lợi và khó khăn.

– Mời người trúng tuyển theo danh sách công bố chọn đơn vị công tác.

– Quy định thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, thời gian trình diện và ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp.

8. Thẩm tra hồ sơ, quyết định tuyển dụng

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thẩm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ban hành quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức ở các chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

VI. Thời gian, địa điểm

UBND thành phố lập kế hoạch tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ để thẩm định, phê duyệt theo lịch trình về thời gian, địa điểm dự kiến như sau:

T Nội dung công việc Ngày Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017 Gửi Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt

2

Thông báo kế hoạch tuyển dụng Từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 12/01/2018  – Đài TT-TH thành phố Cam Ranh– Website Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

– Cổng thông tin điện tử thành phố Cam Ranh: http://camranh.khanhhoa.gov.vn

– Niêm yết tại trụ sở cơ quan Phòng GDĐT thành phố và các đơn vị trường trực thuộc thành phố Cam Ranh.

3

Nhận hồ sơ dự tuyển Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 12/01/2018( Lưu ý: 20 ngày làm việc) Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh (số 17 đường Phạm Hùng, phường Cam Phú, TP Cam Ranh)

4

Thẩm định hồ sơ dự tuyển Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh (có giám sát của Ban Giám sát Sở Nội vụ)

5

Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển; số liệu đăng ký dự tuyển. Thông báo địa điểm thí sinh bốc thăm tiết dạy, thời gian khai mạc… Trong khoảng thời gian (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 24/01/2018) – Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh– Website Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh.

– Cổng thông tin điện tử thành phố Cam Ranh: http://camranh.khanhhoa.gov.vn

6

Khai mạc kỳ tuyển dụng; thu lệ phí Từ 8 giờ 00, ngày25/01/2018 Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

7

Tổ chức bốc thăm tiết dạy Ngày 25/01/2018 Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh (sau khi kết thúc khai mạc)

8

Sát hạch thông qua thực hành tiết dạy Từ ngày 29/01/2018 đến ngày03/02/2018 Tập trung tại một số trường trung tâm thuộc UBND thành phố Cam Ranh (địa điểm tổ chức sát hạch)

9

Tiến hành mở niêm phong điểm sát hạch và nhập điểm sát hạch, niêm phong kết quả nhập điểm sát hạch Ngày 05/02/2018 đến ngày 07/02/2018 Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh (có giám sát của Ban Giám sát; chuyển 01 bảng đã niêm phong gửi Ban Giám sát để đối khớp)

10

Tiến hành mở niêm phong và nhập điểm học tập Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 09/02/2018 Tại Phòng GD&ĐT thành phố Cam Ranh (có giám sát của Ban Giám sát)

11

Niêm yết điểm xét tuyển và giải quyết thắc mắc, khiếu nại… Từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 09/3/2018( lưu ý: 10 ngày làm việc) – Website Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh– Niêm yết tại trụ sở cơ quan Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

– Cổng thông tin điện tử thành phố Cam Ranh: http://camranh.khanhhoa.gov.vn

12

Gửi kết quả về Sở Nội vụ để thẩm định Từ ngày 12/3/2018 Gửi Sở Nội vụ Khánh Hòa

13

Thông báo, niêm yết kết quả tuyển dụng và danh sách trúng tuyển Sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả  – Niêm yết tại trụ sở cơ quan Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh– Website Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

– Cổng thông tin điện tử thành phố Cam Ranh: http://camranh.khanhhoa.gov.vn

14

Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển chọn nhiệm sở Theo thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

15

Quyết định tuyển dụng, nhận nhiệm sở Sau khi người dự tuyển chọn nhiệm sở Tại Phòng GDĐT thành phố Cam Ranh

VII. Tổ chức thực hiện

1. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; tham mưu Hội đồng tuyển dụng của thành phố triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kế hoạch; thực hiện các nội dung theo sự chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng của thành phố.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2017-2018./.


Nguồn tin: camranh.khanhhoa.gov.vn

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments