UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2017

UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2016 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV và Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017, cụ thể như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm chọn được người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện.

2.  Yêu cầu

– Đảm bảo nguyên tắc, quy trình tuyển dụng đúng theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư số 16).

– Đảm bảo giữ được sự ổn định, phát triển về quy mô, chất lượng các ngành học, bậc học ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bà Tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, công bằng và chất lượng.

II.   NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Việc xét tuyển viên chức phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách theo đúng pháp luậ

2. Việc xét tuyển viên chức căn cứ vào số chỉ tiêu biên chế của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

3. Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu của đơn vị cần tuyển đều được tham gia dự tuyển vào làm viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

4. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

5. Tổ chức xét tuyển phải thông qua Hội đồng tuyển dụng được Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười ra quyết định thành lập.

III.   ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b, Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c, Có đơn đăng ký dự tuyển;

d, Có lý lịch rõ ràng;

e, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển, cụ thể:

– Đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (TCSP) trở lên; có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư 20).

– Đối với giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (TCSP) trở lên; có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (sau đây gọi tắt là Thông tư 21).

– Đối với giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (CĐSP) trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (áp dụng đối với trường hợp được đào tạo không chuyên sư phạm); có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là Thông tư 22).

– Đối với viên chức chuyên ngành Thư viện: Có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên qua Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện (sau đây gọi tắt là Thông tư 02).

f, Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2.  Điều kiện bổ sung

Người đăng ký dự tuyển: Không dị tật, không nói lắp, không nói ngọng, viết sai chính tả.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

IV.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực trạng biên chế và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị

2. Biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm 2017: 2.084 biên chế (trong đó THCS 637; Tiểu học 948; Mầm non 499); Biên chế sự nghiệp giáo dục đã thực hiện đến thời điểm 31/7/2017: 1.986 biên chế.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng vị trí giáo viên, thư viện tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2017 – 2018: tổng số 50 chỉ tiêu.

Trong đó:

– Vị trí giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non: 33 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục tiểu học: 15 chỉ tiêu (giáo viên giảng dạy tiếng Anh 01 chỉ tiêu, giáo viên giảng dạy Tin học 02 chỉ tiêu, giáo viên giảng dạy Nhạc 01 chỉ tiêu, giáo viên giảng dạy Văn hóa 07 chỉ tiêu, Thư viện 04 chỉ tiêu);

– Vị trí giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu (trong đó giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh 01 chỉ tiêu, Thư viện 01 chỉ tiêu).

(Có bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức gửi kèm).

2.  Hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo Mục 3 xét tuyển viên chức tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ. Thực hiện kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án và xét tuyển đặc cách.

3.  Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 1 Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thự Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thự

* Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ngoài bì ghi đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

4.  Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5.  Quy trình xét tuyển

Thực hiện theo Chương II (Xét tuyển viên chức) Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

6.  Hội đồng xét tuyển viên chức

Hội đồng xét tuyển viên chức (sau đây viết tắt là Hội đồng xét tuyển)

Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, hoạt động theo từng kỳ xét tuyển và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

Hội đồng xét tuyển được sử dụng con dấu, tài khoản của Ủy ban nhân dân huyện trong các hoạt động của Hội đồng.

b)  Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét tuyển

– Chủ tịch Hội đồng xét tuyển:

+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển theo quy định, chỉ đạo việc xét tuyển đúng quy chế xét tuyển;

+ Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng xét tuyển;

+ Quyết định thành lập ban kiểm tra, sát hạch; ban phúc khảo;

+ Tổ chức việc xây dựng đề thực hành theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề thực hành theo chế độ tài liệu mật.

+ Tổ chức việc thực hành và tổng hợp kết quả xét tuyển theo quy định;

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển: Giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển điều hành hoạt động của Hội đồng xét tuyển và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng xét tuyển theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

+ Các Ủy viên của Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng xét tuyển thực hiện đúng quy định.

+ Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển:

+ Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng xét tuyển và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét tuyển;

+ Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

+ Tổ chức việc thu phí dự xét tuyển, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự xét tuyển theo đúng quy định;

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển với Hội đồng xét tuyển.

7.  Thông báo tuyển dụng

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng được ban hành, Hội đồng xét tuyển thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong thời hạn 20 ngày làm việc gồm các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

2. Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

4. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch và xét tuyển; lệ phí xét tuyển theo quy định của pháp luật.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

– Tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển, các Ban giúp việc cho Hội đồng xét tuyển, lập dự trù kinh phí.

– Là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tuyển và tham mưu cho Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng

– Thông báo tuyển dụng đảm bảo các nội dung theo quy định

– Thu nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ xét tuyển.

– Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp hợp đồng làm việc đối với những thí sinh trúng tuyển theo quy định.

– Niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện những nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.

2.  Phòng Nội vụ huyện

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt Kế hoạch, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng đúng quy định.

3.  Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đăng tải các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức theo quy định trên Trang thông tin điện tử huyện.

4.  Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Hướng dẫn thu, chi, nộp và quyết toán lệ phí theo quy định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối ngân sách tổ chức xét tuyển trong trường hợp khoản thu phí không đáp ứng công tác tổ chức xét tuyển viên chức.

5.  Đài Truyền thanh huyện

Thường xuyên thông báo các thông tin có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục trong toàn huyện, nhằm đảm bảo tính công khai, minh mạch trong công tác tuyển dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để được hướng dẫn kịp thời./.

***Chỉ tiêu tuyển dụng: Nguồn tin: thapmuoi.edu.vn 

UBND Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments