UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục

UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm học 2017 – 2018

Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu, trong đó: Bậc mầm non xét tuyển dụng 39 chỉ tiêu cho vị trí giáo viên và 03 chỉ tiêu cho vị trí nhân viên (vị trí kế toán 01 chỉ tiêu, vị trí y tế 02 chỉ tiêu); bậc tiểu học xét tuyển dụng 40 chỉ tiêu cho vị trí giáo viên.

(Cụ thể xem bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức đính kèm)

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 đến dưới 35 tuổi đối với nữ và dưới 40 tuổi đối với nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có đủ sức khỏe theo quy định để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận (không quá 6 tháng).

– Có văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, không bị án treo hoặc bị cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, ..…

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định

về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy mầm non, phải có:

– Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Mầm non trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng sẽ được xem xét ưu tiên);

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trung cấp), trình độ B hoặc bậc 2 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học) theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên.

2.2. Người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy bậc Tiểu học:

a) Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy cơ bản, phải có:

– Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sư phạm Tiểu học trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng sẽ được xem xét ưu tiên);

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trung cấp), trình độ B hoặc bậc 2 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học) theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên.

b) Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy Âm nhạc, Tin học, phải có:

– Bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học sẽ được xem xét ưu tiên) chuyên ngành Âm nhạc, Tin học và Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Nếu người dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học sẽ được xem xét ưu tiên) không phải chuyên ngành sư phạm phải có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học;

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc bậc 2 theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên (trừ người dự tuyển có văn băng chuyên ngành Tin học.

c) Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy tiếng Anh, phải có:

– Bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học sẽ được xem xét ưu tiên) chuyên ngành tiếng Anh và Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Nếu người dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng tiếng Anh trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học sẽ được xem xét ưu tiên) không phải chuyên ngành sư phạm phải có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên và Chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ B;

– Chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 3 trở lên theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

2.3. Người dự tuyển vào vị trí nhân viên:

a) Đối với người dự tuyển vào vị trí kế toán, phải có:

– Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên (người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng sẽ được xem xét ưu tiên);

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trung cấp), trình độ B hoặc bậc 2 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học) theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên và Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

b) Đối với người dự tuyển vào vị trí y tế, phải có:

– Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa trở lên (người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sẽ được xem xét ưu tiên);

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trung cấp), trình độ B hoặc bậc 2 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học) theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A trở lên.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm những nội dung:

b.1. Đối với người dự tuyển ở vị trí giáo viên:

– Luật Giáo dục.

– Luật Viên chức.

– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

– Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

– Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

– Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên mầm non)

– Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học)

– Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ.

b.2. Đối với người dự tuyển ở vị trí nhân viên:

– Luật Viên chức.

– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

– Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí kế toán)

– Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí kế toán)

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí y tế)

– Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; (đối với những người đăng ký dự tuyển vào vị trí y tế)

3. Đối tượng ưu tiên

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự (các đối tượng này phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật).

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), dán ảnh (4×6) và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú (có giá trị trong 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, bao gồm: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ ngoại ngữ (có chứng thực);

5. Bản sao bảng kết quả học tập có điểm trung bình toàn khóa và phiếu điểm tốt nghiệp (có chứng thực);

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viên từ cấp quận trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng diện ưu tiên theo quy định (có chứng thực); (nếu có)

8. Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với đối tượng dự tuyển giáo viên dạy các môn chuyên biệt và đối tượng có văn bằng tốt nghiệp không phải chuyên ngành sư phạm; có chứng thực);

9. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú (có chứng thực);

Lưu ý:

– Mỗi cá nhân dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, ghi đầy đủ và đúng các nội dung yêu cầu của đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch;

– Người dự tuyển trực tiếp đi nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ nộp thay hoặc gửi qua đường bưu điện);

– Nếu phiếu điểm kết quả học tập và phiếu điểm tốt nghiệp theo thang điểm 04 thì người dự tuyển phải liên hệ với trường đào tạo xin giấy xác nhận quy đổi điểm sang thang điểm 10;

– Đối với những người không trúng tuyển, Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2018.

b) Địa điểm: Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt. Địa chỉ khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn)

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 06 tháng 02 năm 2018 đến ngày 08 tháng 02 năm 2018. (Sẽ có thông báo cụ thể)

b) Địa điểm: Tại Hội trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt. Địa chỉ khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

– Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mức điều chỉnh phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký).

– Thí sinh đóng lệ phí khi nộp hồ sơ.

Lưu ý:

– Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ phải đọc kỹ thông báo này và ghi các thông tin phù hợp với ngành nghề, trình độ và yêu cầu khác.

– Kèm theo Thông báo này là Bảng kê chi tiết đơn vị tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, chức danh và chuyên ngành cần tuyển.

– Lịch sinh hoạt Nội quy phỏng vấn sẽ được thông tin qua Cổng thông tin điện tử quận Thốt Nốt; Cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo quận quận Thốt Nốt.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt, năm 2017-2018. Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng xem trên Cổng thông tin điện tử quận Thốt Nốt (địa chỉ: http://cantho.gov.vn/wps/portal/thotnot) hoặc Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (địa chỉ: http://thotnot.edu.vn/).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo quận theo số điện thoại 02923.851.348) để tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết./.

*** Tài liệu đính kèm: Bảng nhu cầu tuyển dụng


Nguồn tin: thotnot.edu.vn

UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments