UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Văn Lãng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Tổng số 39 chỉ tiêu, trong đó: Các đơn vị trường học: 39 chỉ tiêu (giáo viên Mầm non)
(Có biểu cụ thể kèm theo).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ thống nhất phát hành (có bán tại phòng Nội vụ), gồm có:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:
a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ.
b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).
c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).
d) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC: THI TUYỂN.

1. Thi kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 (hai) bài thi:
– Bài thi viết thời gian 180 phút về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm thí sinh dự tuyển.
– Bài thi thực hành, thời gian 30 phút về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm thí sinh dự tuyển.
3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút (Môn thi Tiếng Anh).
4. Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
5. Môn thi của thí sinh:
Thi 05 (năm) bài thi: Thi kiến thức chung; Thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành và bài thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ và thi tin học văn phòng.
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
6. Cách tính điểm
– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
– Điểm các bài thi được tính như sau:
+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.
– Kết quả thi là tổng số điểm của 03 (ba) bài thi: Kiến thức chung, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành và bài thi thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp thí sinh thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Mục 1,2,3 và 4 nêu trên, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm của 02 bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm 02 bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+ Người hưởng chính sách như thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ.
– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo:
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả thi tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển.
– Ủy ban nhân dân huyện chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng tuyển dụng viên chức.
– Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo.
– Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn 10 ngày làm việc (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu gửi theo đường bưu điện)
– Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành.

V. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng
a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
b) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển người dân tộc thiểu số theo Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT có trình độ, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm tại chỉ tiêu biên chế tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
Hội đồng tuyển dụng huyện Văn Lãng xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;
b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục II Thông báo này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Quy trình xét tuyển đặc cách
a) Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;
b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
c) Sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;
d) Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;
đ) Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;
e) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định.
4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách
Chủ tịch UBND huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách; Đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.
5. Về chính sách thu hút
Các đối tượng là Tiến sĩ; Thạc sĩ nằm trong danh mục các chuyên ngành, trình độ cần thu hút do Ủy ban nhân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND sau khi được tuyển dụng được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/5/2017 đến hết 16/6/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng (Tầng III – Khu nhà A – Trụ sở UBND huyện), ĐT: 02053 880 908

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN, LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển; lệ phí thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Về đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển
Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Văn Lãng ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp;
b) Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền làm đơn xin rút hồ sơ 01 (một) lần trước ngày 14/6/2017 để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;
c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa tại phần đăng ký đơn vị dự tuyển để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.
2. Về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng
Thực hiện theo tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo mầm non;
3. Về yêu cầu về trình độ tuyển dụng.
Thực hiện theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017 và Hướng dẫn số 126/HD-SNV ngày 11/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện thông báo về trình độ tối thiểu đã được phê duyệt theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
– Thí sinh có trình độ cao hơn trình độ vị trí việc làm có nhu cầu dự tuyển, nếu trúng tuyển sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo trình độ tối thiểu đã thông báo.
Niêm yết kèm theo thông báo này có Hướng dẫn số 126/HD-SNV ngày 11/5/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2017; Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo mầm non.
Nhu cầu tuyển dụng và thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 huyện Văn Lãng được thông báo công khai trên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Văn Lãng, trên trang thông tin điện tử huyện Văn Lãng và được niêm yết tại trụ Sở UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện./.
*** Tài liệu đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng


Nguồn tin: langson.gov.vn

UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments