UBND huyện Hàm Yên thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM YÊN
 


Số: 87/TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 


Hàm Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2015
THÔNG BÁO
Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014
 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
          Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
          Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010, quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định ngành đào tạo đối với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Văn bản số 577/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc cho ý kiến bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên,
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014 như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 06 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– Chức danh Trưởng Công an: 03 chỉ tiêu tại các xã, thị trấn: xã Tân Thành, xã Yên Phú, thị trấn Tân Yên.
– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: tổng số 03 chỉ tiêu tại các xã: xã Yên Thuận, xã Nhân Mục, xã Minh Dân.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Đối tượng dự tuyển:
          Sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, có chuyên môn phù hợp yêu cầu trình độ chuyên môn của các chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.
2. Điều kiện chung đối với người đăng ký dự tuyển:
          – Là công dân Việt Nam, tự nguyện làm đơn xin dự tuyển;
          Đủ 18 tuổi trở lên;
          – Có lý lịch rõ ràng;
          – Có đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
          – Trình độ văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông ;
          – Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh chuyên môn cần tuyển;
          – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
          – Có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Yên ít nhất từ 02 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
          – Có chứng chỉ Tin học văn phòng;
          – Cam kết chấp hành sự phân công công tác của UBND huyện đến bất cứ xã nào trên địa bàn huyện và làm việc tại xã từ 05 năm trở lên nếu trúng tuyển.
          – Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển: Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục…
  3. Điều kiện đối với từng chức danh cần tuyển dụng:
2.1. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự
– Trình độ chuyên môn: Có trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.
– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Namhoặc là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong khu vực phòng thủ ở địa phương (do Chỉ huy trưởng Quân sự nhận xét, đánh giá).
– Sơ yếu lý lịch phải được Ban Chỉ huy quân sự huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
2.2. Chức danh Trưởng Công an
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành công an trở lên.
– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Sơ yếu lý lịch phải được Công an huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
– Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước (do Trưởng Công an huyện nhận xét, đánh giá).
– Sơ yếu lý lịch phải được Công an huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
III. THỦ TỤC HỒ SƠ:
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh công chức cần tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
  3.1- Đơn xin dự tuyển;
  3.2- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6); có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
3.3- Giấy chứng nhận sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3.4- Bản sao giấy khai sinh;
3.5- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập (hoặc học bạ) phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển;
3.6- Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú;
3.7- Bản cam kết chấp hành sự phân công công tác của UBND huyện đến bất cứ xã nào trên địa bàn huyện và làm việc tại xã từ 05 năm trở lên nếu trúng tuyển.
3.8- 03 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận thay; số điện thoại liên hệ; 2 ảnh 4 x 6 cm.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định do Ủy ban nhân dân huyện phát hành (thí sinh mua tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên).
IV. HÌNH THỨC, QUY TRÌNH, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 18, Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).
          2. Quy trình xét tuyển:
          – Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại Ủy ban nhân dân các xã có chỉ tiêu tuyển dụng. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân các xã có chỉ tiêu tuyển dụng báo cáo kết quả và nộp hồ sơ về Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện.
          – Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tiến hành thẩm định hồ sơ, lý lịch của các thí sinh đăng ký dự tuyển.
          – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cùng với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện thống nhất danh sách thí sinh chính thức (thống nhất bằng văn bản) để trình Hội đồng tuyển dụng thực hiện xét tuyển.
          – Thành lập Ban xét tuyển Chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an xã;
          – Tổ chức xét tuyển theo quy định.
3. Nội dung xét tuyển
– Thực hiện xét tuyển theo các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2, Điều 3; Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 18, Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).
– Về khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ở địa phương: Do Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện nhận xét, đánh giá khả năng phối hợp theo các mức: tốt, khá, trung bình, yếu về các nội dung, tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực yêu cầu trên cơ sở danh sách đăng ký dự tuyển và phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá đó.
4. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển
          4.1. Thí sinh phải đủ các điều kiện:
          – Phải đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại mục III Thông báo này.
– Đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện (đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã) hoặc Trưởng Công an huyện (đối với chức danh Trưởng Công an xã).
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có đầy đủ các điều kiện bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển dựa trên các tiêu chí lần lượt như sau:
+ Được Chỉ huy trưởng Quân sự huyện hoặc Trưởng Công an huyện nhận xét, đánh giá về khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ở địa phương ở mức cao hơn.
+ Người có điểm trung bình học tập toàn khóa cao hơn.
+ Người đang đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng Công an ở xã đặc biệt khó khăn.
+ Người có thời giam đảm nhiệm chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng Công an lâu hơn.
Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
5. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an xã không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2015 đến hết ngày 03/01/2016 trong giờ hành chính.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Thí sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng: xã Tân Thành, xã Yên Phú, thị trấn Tân Yên, xã Yên Thuận, xã Nhân Mục, xã Minh Dân.
Thông tin về tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân có thể trực tiếp liên hệ trao đổi, phản ánh về phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, số điện thoại 027.3841049 (trong giờ hành chính).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm đăng ký đăng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng trên 03 số báo liên tiếp của tỉnh Tuyên Quang.
– Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo, niêm yết công khai Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng tại trụ sở làm việc; tiếp nhận hồ sơ đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự tại các xã có chỉ tiêu tuyển dụng.
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
– TT. Huyện ủy;          
– TT. HĐND huyện;  (báo cáo)
– Sở Nội vụ;
– CT, các PCT. UBND huyện;
– Văn phòng HĐND&UBND huyện;
– Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
– UBND các xã, thị trấn;
– Đài TT-TH huyện;
– Trang thông tin điện tử của huyện;
– Phòng Nội vụ;
– Lưu VT-UBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
                    
Hà Phúc Phình

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments