UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức Giáo dục 2017 – 2018

UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức Giáo dục 2017 – 2018

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ công văn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 2385/UBND-VX ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở rộng đối tượng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với các trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Văn bản số 2619/UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về điều chỉnh số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018;

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018, như sau

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm bổ sung nhu cầu về viên chức tại các trường học trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm học 2017 – 2018.

b) Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại đơn vị trường học.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp; đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của từng cơ quan, đơn vị.

II. NGUYÊN TẮC, CĂN CỨ TUYỂN DỤNG

1. Căn cứ nhu cầu công việc, chỉ xét tuyển đủ số lượng so với chỉ tiêu biên chế được giao theo vị trí việc làm của từng đơn vị đã công bố.

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng khách quan và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.

3. Người được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

4. Xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu xét tuyển của từng đơn vị.

III. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ

1. Tổng số người làm việc được giao năm học 2017 – 2018 (khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) là 4.002 người.

2. Tổng số người làm việc hiện có năm học 2017 – 2018 (đến ngày 31/10/2017) là 3.643/4.002 người.

IV. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHO NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ nhu cầu nhân sự cho năm học 2017 – 2018, xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 – 2018 là 330 người.

Trong đó, Mầm non là 92 người; Tiểu học là 118 người; Trung học cơ sở là 120 người (Đính kèm phụ lục).

V. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có đơn đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm; Riêng bậc học Mầm non có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp (Đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

3. Người dự tuyển các chức danh nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp (Theo phụ lục đính kèm).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

VIHÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua trắc nghiệm về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành; thực hành kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn sư phạm của người dự tuyển.

VIIHỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, ghi rõ tên trường ứng viên muốn dự tuyển;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng (tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp).

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (theo mẫu).

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

* Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, bổ sung thêm thành phần hồ sơ

– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

–  Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được sổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

VIII. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017 (20 ngày làm việc).

 (Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định tại Phần VII.)

2. Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ: Tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển.

3. Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào ngày 11 tháng 12 năm 2017(thứ Hai) trên trang Thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo và niêm yết công khai tại các trường.

4.Triệu tập ứng viên để hướng dẫn hình thức, nội dung xét tuyển vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 (thứ Sáu) (sẽ có thông báo sau).

5. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào ngày 23 tháng 12 năm 2017đến 24 tháng 12 năm 2017 tại Trường Tiểu học Tân Túc, địa chỉ C1/3G đường Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh, TP. HCM.

IX. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Đề nghị Hiệu trưởng các Trường có đăng ký chỉ tiêu xét tuyển

– Tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự tuyển từ ngày 13 tháng 11 năm 2017, kiểm tra đảm bảo đúng thành phần hồ sơ theo quy định và lập danh sách (theo mẫu)Thứ 6 hàng tuần, gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra.

– Đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2017 (20 ngày làm việc), kết thúc nhận hồ sơ và tổng hợp danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp danh sách tham mưu theo quy định.

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban Kiểm tra sát hạch theo quy định, trong đó cơ cấu Hiệu trưởng (đối với Trường có chỉ tiêu xét tuyển) tham gia Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức của từng Trường.

– Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo quy trình quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ triển khai, hướng dẫn đối với Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách được phân công tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.

– Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển viên chức về Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nội vụ tổng hợp).

3. Giao Phòng Nội vụ

– Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thành phần hồ sơ xét tuyển viên chức và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức xét tuyển viên chức theo quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả xét tuyển viên chức cho Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong thời hạn 15 ngày sau khi có kết quả tuyển dụng.

X. KINH PHÍ

Thu phí tuyển dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng là 300.000 đồng/thí sinh.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý sử dụng phí theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính./.


Nguồn tin: pgdbinhchanh.hcm.edu.vn

UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức Giáo dục 2017 – 2018
4.5 (90%) 2 vote[s]

Bình luận bài viết

comments