UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2017

UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2017

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, gồm:

a) Giáo viên Mầm non: 08;
b) Giáo viên Toán: 02;
c) Giáo viên Tin học: 05;
d) Giáo viên Ngữ văn: 02;
đ) Giáo viên Hóa học: 01;
e) Giáo viên Mỹ thuật: 01;
f) Tổng phụ trách đội: 01;
g) Nhân viên Giáo vụ: 02;
h) Nhân viên Kế toán: 02;
i) Nhân viên Thư viện: 04;
k) Nhân viên Y tế trường học: 03.

2. Chức danh, vị trí cần tuyển dụng:

a) Giáo viên Mầm non: 01 Trường Mầm non Hồng Thủy, 01 Trường Mầm non Hồng Vân, 01 Trường Mầm non Đông Sơn, 01 Trường Mầm non Hồng Hạ, 02 Trường Mầm non Hương Lâm, 02 Trường Mầm non A Roàng;
b) Giáo viên Toán: 02 Trường Trung học cơ sở Lê Lợi;
c) Giáo viên Tin: 01 Trường Tiểu học Hồng Vân, 01 Trường Tiểu học Hồng Kim, 01 Trường Tiểu học Đông Sơn, 01 Trường Trung học cơ sở Hương Lâm, 01 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy.
d) Giáo viên Ngữ văn: 01 Trường Trung học cơ sở – Dân tộc Nội trú A Lưới; 01 Trường Trung học cơ sở Hương Lâm;
đ) Giáo viên Hóa học: 01 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Nguyên;
e) Giáo viên Mỹ thuật: 01 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy;
f) Tổng phụ trách đội: 01 Trường Trung học cơ sở – Dân tộc Nội trú A Lưới;
g) Nhân viên Giáo vụ: 02 Trường Trung học cơ sở – Dân tộc Nội trú A Lưới;
h) Nhân viên Kế toán: 01 Trường Mầm non Bắc Sơn; 01 Trường Tiểu học Hồng Trung;
i) Nhân viên Thư viện: 01 Trường Tiểu học Vừ A Dính, 01 Trường Tiểu học Đông Sơn, 01 Trường Tiểu học A Đớt, 01 Trường Tiểu học A Roàng;
k) Nhân viên Y tế trường học: 01 Trường Tiểu học Hồng Kim, 01 Trường Tiểu học A Đớt, 01 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, vị trí dự tuyển, cụ thể như sau:
– Trình độ chuyên môn:
+ Đối với giáo viên Tin học, Ngữ văn, Hóa học, nhân viên kế toán: Có trình độ từ Đại học trở lên;
+ Đối với giáo viên Mầm non, Toán, Mỹ thuật: Có trình độ từ Cao đẳng trở lên;
+ Đối với nhân viên giáo vụ: Có trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hành chính, Quản trị Văn phòng, Tin học;
+ Đối với tổng phụ trách đội: Có trình độ từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Giáo dục thể chất – Công tác đội hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm và có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Đoàn – Đội;
+ Đối với nhân viên Y tế trường học: Có trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Y sỹ đa khoa, điều dưỡng;
+ Đối với nhân viên Thư viện: Có trình độ từ Trung cấp trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (hoặc chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc) chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên Anh văn thì phải có trình độ ngoại ngữ khác đạt bậc 2 trở lên.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng bao gồm:

a. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
– Thương binh;
– Người hưởng chính sách như thương binh;
– Con liệt sĩ;
– Con thương binh;
– Con của người hưởng chính sách như thương binh;
– Người dân tộc ít người;
– Đội viên thanh niên xung phong;
– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
– Người dự tuyển là nữ.
c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
d) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Xét tuyển đặc cách

a) Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp sau:
– Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

5. Quy trình, thủ tục tuyển dụng:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu quy định (hồ sơ không trúng tuyển không trả lại và không dùng để tuyển dụng các đợt sau) gồm:
– Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; bản khai lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp (Trường hợp chuyên ngành được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm tốt nghiệp phải được quy đổi sang hệ 10 và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận), chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có). Nếu người đăng ký dự tuyển có bằng thạc sĩ thì nộp thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nếu người dự tuyển chưa có đủ điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học như quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, chứng chỉ tin học trình độ A trở lên thì phải có cam đoan bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có thông báo trúng tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu;
– Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới;
– Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định;
– Đối với Hồ sơ xét tuyển đặc cách, có bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); trường hợp người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, có bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;
– Đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên cần nộp sổ bảo hiểm xã hội (có công chứng hoặc chứng thực) kèm theo;
Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện vi phạm các quy định tại Mục II hoặc có thành phần hồ sơ tại Điểm này không hợp lệ thì sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng.
b) Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Từ ngày 07/3/2017 đến hết ngày 04/4/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Phòng Nội vụ huyện A Lưới, địa chỉ: Số 222 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại liên hệ: 0543 500 953.
c) Thời gian phỏng vấn xét tuyển: (sẽ có Thông báo cụ thể sau).
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017, đề nghị Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục, các cơ quan, đơn vị liên quan và các đối tượng căn cứ kế hoạch chủ động thực hiện đảm bảo thời gian, quy trình và nội dung theo yêu cầu./.


Nguồn tin: aluoi.thuathienhue.gov.vn

UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments