Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng 41 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Số lượng, vị trí tuyển dụng: 41 chỉ tiêu (có phụ lục 1 đính kèm).

Trong đó:

 • Giáo viên THCS: 05 chỉ tiêu
 • Nhân viên Thư viện trường THCS: 01 chỉ tiêu
 • Giáo viên Tiểu học: 05 chỉ tiêu
 • Nhân viên Thư viện – Thiết bị: 03 chỉ tiêu
 • Giáo viên Mầm non: 27 chỉ tiêu

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

 • Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các trường học trên địa bàn thành phố Đồng Hới:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm, được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, bao gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
 •  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
 • 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại;

Đối với người dự tuyển đã có thời gian công tác, ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định trên, hồ sơ còn có thêm các thành phần sau:

 • Bản xác nhận quá trình đóng BHXH có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền (đối với người dự tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên đối với người có trình độ Trung cấp, 12 tháng trở lên đối với người có trình độ Cao đẳng trở lên );
 •  Bản sao các Hợp đồng lao động;
 • Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách;
 • Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác

Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì kích thước 25cm x 30cm (theo mẫu phát hành). Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

4. Lệ phí xét tuyển viên chức.

Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/hồ sơ.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung:

2.1. Nội dung xét tuyển
 •  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
 • Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển
2.2. Nội dung kiến thức phỏng vấn tập trung vào các văn bản sau:

2.2.1. Phần kiến thức chung

 • Luật Viên chức năm 2010;
 • Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường viên chức;
 • Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

2.2.2. Phần chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Vị trí việc làm: Giáo viên Trung học cơ sở

 • Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Điều lệ trường THCS ban hành theo Thông tư số 12/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

b) Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện trường THCS

 • Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Quyết định số 01/2003/QD-BGDDT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
 • Quyết định số 01/2004/QD-BGDDT ngày 29 tháng 01 näm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QD-BGDDT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

c) Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học

 • Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

d) Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện – Thiết bị trường tiểu học

 • Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Quyết định số 01/2003/QD-BGDDT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;
 • Quyết định số 01/2004/QD-BGDDT ngày 29 tháng 01 näm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QD-BGDDT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
 • Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông.

e) Vị trí việc làm: Đối với Giáo viên mầm non

 • Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Điều lệ trường Mầm non ban hành theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;
 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

2.3. Cách tính điểm

 • Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
 • Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
 • Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
 •  Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d Mục này
 • Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d Mục này.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 26/12/2016 đến 17 giờ ngày 03/02/2017.
 •  Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới, Địa chỉ: số 9, đường Lâm Úy, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Số điện thoại liên hệ: (052)3 850630
 • Thời gian và địa điểm xét tuyển: Sẽ có thông báo sau
 • Trưởng Phòng
  Hoàng Thị Mai

Nguồn: quangbinh.gov.vn

Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016
Rate this post

Bình luận bài viết

comments