Tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
Thực hiện Công văn số 9456/UBND-TH1 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017; theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành, thị, Sở Nội vụ đã thẩm định, phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành, thị với tổng số 666 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 16 giáo viên mầm non.
2. UBND huyện Yên Lạc: 42 giáo viên mầm non, 50 giáo viên tiểu học.
3. UBND thành phố Vĩnh Yên: 22 giáo viên mầm non, 24 giáo viên tiểu học.
4. UBND huyện Sông Lô: 33 giáo viên mầm non, 34 giáo viên tiểu học.
5. UBND huyện Vĩnh Tường: 60 giáo viên mầm non, 70 giáo viên tiểu học.
6. UBND huyện Tam Dương: 45 giáo viên mầm non, 16 giáo viên tiểu học.
7. UBND thị xã Phúc Yên: 32 giáo viên mầm non, 20 giáo viên tiểu học.
8. UBND huyện Bình Xuyên: 41 giáo viên mầm non, 60 giáo viên tiểu học.
9. UBND huyện Lập Thạch: 30 giáo viên mầm non, 15 giáo viên tiểu học.
10. UBND huyện Tam Đảo: 28 giáo viên mầm non, 28 giáo viên tiểu học.
Các nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành, thị được đăng tải tại các địa chỉ www.sonoivu.vinhphuc.gov.vn, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo, cổng giao tiếp điện tử UBND các huyện, thành, thị.

Nguyễn Thanh Hoa
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc


Ngày 19/01/2017, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017. Cổng Thông tin điện tử xin được đăng toàn văn nội dung kế hoạch như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCHSố: /KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lập Thạch, ngày tháng 01 năm 2017

Tuyển dụng giáo viên Tiểu học và hợp đồng giáo viên Mầm non năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư liên tịch số 20, số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Công văn số 9456/UBND-TH1 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non;

Căn cứ Công văn số 89/SNV-CCVC ngày 19/01/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thẩm định kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng Giáo viên năm 2017 của UBND huyện Lập Thạch;

UBND huyện Lập Thạch, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (Sau đây gọi chung là tuyển dụng giáo viên) thông qua thi tuyển như sau:

I. YÊU CẦU CỦA VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN:

1. Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.
2.Việc tuyển dụng được căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của đơn vị.
3. Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển

II. PHƯƠNG THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng giáo viên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức thi tuyển. UBND huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non. Đề thi, ngày thi và công tác chấm thi được thực hiện thống nhất chung toàn tỉnh.
2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 của sự nghiệp GD&ĐT huyện như sau:
– Giáo viên Tiểu học: 15 (Trong đó, giáo viên văn hóa: 09 ; Tiếng Anh: 04; Tin học: 02);
– Giáo viên Mầm non: 30.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Đối với giáo viên tiểu học: có đủ các tiêu chuẩn sau:
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm văn hóa tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành cần tuyển: Tiếng Anh, Tin học trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư sô 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ A (đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp); trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ B (đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên);
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai theo quy định trên.
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ A trở lên.
b) Đối với giáo viên mầm non: Có đủ các tiêu chuẩn sau:
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ A (đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp); trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ B (đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên);
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ A trở lên
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
a) Người dự tuyển có các điều kiện sau:
– Người dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc tính từ ngày UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 9456/UBND-TH1 ngày 28/12/2016 “Về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non” trở về trước hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.
– Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển;
– Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2017 gồm có:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4×6 có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Đối với thí sinh có nhiều văn bằng chỉ lựa chọn 01 văn bằng để tham gia dự tuyển;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp theo quy định tại Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
e) Bản sao giấy khai sinh;
g) Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú cấp;
h) 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.
Hồ sơ dự tuyển không bán, được đăng tải trên các Website của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành thị tỉnh Vĩnh Phúc.
(Website của Sở GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.vinhphuc.edu.vn; Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn và UBND huyện Lập Thạch tại địa chỉ: http://http:/lapthach.vinhphuc.gov.vn)
2. Quy định về thu nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển:
a) Quy định về thu nộp hồ sơ :
– Thí sinh dự tuyển ở huyện Lập Thạch, nộp hồ sơ tại UBND huyện Lập Thạch ( Qua phòng Nội vụ huyện).
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 hội đồng tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của UBND huyện, thành thị; nếu thí sinh đăng ký tại 02 hội đồng tuyển dụng trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả, khai không trung thực về hồ sơ lý lịch, văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập, hộ khẩu thường trú, chế độ ưu tiên… sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc bị huỷ kết quả tuyển dụng.
– Chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.
– Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại nơi đăng ký dự thi; trường hợp ủy quyền cho người khác đến nộp phải có đủ các thủ tục ủy quyền theo quy định (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
– Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.
– Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, sổ hộ khẩu để đối chiếu, kiểm tra.
b) Phí dự tuyển:
Phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với mức tạm thu là 300.000 đồng/thí sinh.

V. MÔN THI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Môn thi:
a) Thi kiến thức chung;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
c) Thi Ngoại ngữ;
d) Thi tin học văn phòng.
2. Nội dung và hình thức thi:
a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian làm bài 120 phút.
Nội dung thi: Luật Viên chức; Luật giáo dục; Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học; những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 02 phần thi:
– Phần thi viết: Thời gian 180 phút; nội dung thi theo ngành học đăng ký dự tuyển.
– Phần thi thực hành: Soạn giáo án 01 tiết học trong nội dung chương trình cấp học; Thời gian: 90 phút.
c) Thi Ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc:
– Đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên: thi trình độ bậc 2 hoặc trình độ B.
– Đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm: thi trình độ bậc 1 hoặc trình trình độ A.
d) Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút, trình độ A.
3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, Tin học văn phòng:
– Bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ thì được miễn thi ngoại ngữ.
– Bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là tin học thì được miễn thi tin học văn phòng.
– Trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nhưng có một trong các điều kiện sau thì được miễn thi ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
– Trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tin học nhưng có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tin học thì được miễn thi tin học văn phòng.
4. Địa điểm thi: Địa điểm thi cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Các bài thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Điểm các bài thi được tính như sau:
a) Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
– Phần thi viết tính hệ số 1;
– Phần thi thực hành tính hệ số 2.
c) Thi ngoại ngữ: Tính hệ số 1.
d) Thi tin học văn phòng: Tính hệ số 1.
3. Kết quả thi:
Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Điểm bài thi ngoại ngữ, tin học là điểm điều kiện không tính vào tổng số điểm là kết quả thi nói trên, trừ trường hợp ngoại ngữ và tin học là phần thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển là người phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên và có kết quả thi cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
4. Người trúng tuyển phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng.
5. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VIII. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 15/01/2017:
– Ủy ban nhân dân huyện xây dựng dự thảo kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển dụng để nghị Sở Nội vụ thẩm định.
2. Từ ngày 20/01/2017:
– Ban hành, thông báo công khai kế hoạch và chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng.
– Thành lập Hội đồng tuyển dụng.
3. Từ ngày 06/03/2017 đến 16 giờ 30 ngày 17/03/2017:
– Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính tại UBND huyện Lập Thạch (Phòng Nội vụ huyện).
4. Từ ngày 18/03/2017 đến ngày 26/3/2017:
– Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh, lên danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (thời gian cụ thể và địa điểm hướng dẫn nội dung thi sẽ có văn bản thông báo sau).
5. Tổ chức thi: Trong hai ngày, ngày 15 và 16/4/2017 (Lịch thi cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau).
6. Tổ chức làm phách, chấm thi: Từ ngày 19/4 đến ngày 12/5/2017.
7. Thông báo điểm thi: Ngày 15/5/2017.
8. Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 29/5/2017.
9. Tổ chức chấm và thông báo điểm phúc khảo: từ ngày 30/5/2017 đến 09/6/2017.
10. Kết quả chấm thi: trước ngày 12/6/2017, công khai điểm thi.
11. Xét, thông báo trúng tuyển, đề nghị thẩm định trúng tuyển: từ ngày 13/6/2017 đến 30/6/2017.
12. Thẩm định kết quả trúng tuyển: Từ ngày 03/7/2017 đến 15/7/2017.
13. Quyết định tuyển dụng xong trước ngày 30/7/2017.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ:
Giao cho Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng; có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, thực hiện các nội dung theo Kế hoạch và kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng.
UBND huyện giao cho phòng Nội vụ thông báo, niêm yết Kế hoạch tuyển dụng Giáo viên, thu hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển trình UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ xét duyệt và thẩm định.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện :
Phối hợp với phòng Nội vụ trong các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của UBND huyện.
3. Thanh tra huyện :
Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến trong công tác tuyển dụng giáo viên theo sự chỉ đạo của UBND huyện.
4. Công an huyện :
Chủ trì, đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo mật, giám sát quá trình tổ chức tuyển dụng giáo viên theo quy định.
Trên đây là nội dung kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non huyện Lập Thạch năm 2017, UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện; các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND huyện (B/C);
– Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ (B/C);
– Phòng Nội vụ;
– Thanh tra huyện;
– Công an huyện;
– Phòng GD&ĐT;
– Lưu: VT,NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng: Tải về tại đây
Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải về tại đây
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: Tải về tại đây
Mẫu bì hồ sơ dự tuyển: Tải về tại đây

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments