TT Y tế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyến dụng viên chức 2017

TT Y tế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyến dụng viên chức 2017

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyến dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

15 chỉ tiêu/15 vị trí việc làm (4 chỉ tiêu cho các khoa phòng và 11 chỉ tiêu cho trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm) cụ thể:
* Các khoa, phòng thuộc Trung tâm:
– Đại học, ngành Bác sỹ Y học dự phòng: 01 chỉ tiêu;
– Trung cấp, ngành Y sỹ đa khoa: 01 chỉ tiêu;
– Trung cấp trở lên, ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu;
– Thạc sỹ Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu.
* Các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm:
– Trung cấp trở lên ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu;
– Trung cấp, ngành Y sỹ đa khoa: 04 chỉ tiêu;
– Trung cấp trở lên, ngành dược: 05 chỉ tiêu;
– Trung cấp, ngành Y sỹ Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ.

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 27/12/2017. (Buổi sáng từ 7h30 – 11h30 và buổi chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).
– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy (Thôn Phan Xá, Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình).

4. Lệ Phí: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển

5. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển: được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy; điện thoại: 0232.3960405″

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT- BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, y sỹ;
Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản l‎ý viên chức thuộc thẩm quyền quản l‎ý của UBND tỉnh;
Căn cứ Công văn số 559/SNV-CCVC ngày 08/5/2013 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tuyển dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-SNV ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 cho Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Quyết định số 133/QĐ-SNV ngày 08/5/2016 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017;
Căn cứ hướng dẫn số 1396/HD-SYT ngày 20/6/2016 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 1745/KH-SYT ngày 19/5/2017 của Sở Y tế về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy năm 2017;
Căn cứ Công văn số 1660/SNV-CCVC ngày 03/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy trực thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Công văn số 1850/SYT ngày 03/11/2017 của Sở Y tế Quảng Bình về việc Ủy quyền xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 cho Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy;
Căn cứ nhu cầu và vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu. (Có biểu biểu mẫu số 1 đính kèm)
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 15 vị trí

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng k‎‎ý dự tuyển:
(Có biểu Phụ lục số 2 đính kèm)

3. Nội dung tuyển dụng:

3.1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển:
– Người đăng ký xét tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Những người sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Hồ sơ đăng ký‎ dự tuyển:
– Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
+ Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định còn phải nộp thêm bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);
+ Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ;
+ 04 ảnh 4 x 6.
– Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ/ 01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.
– Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm (ngoài bì có ghi rõ mã số, hạng chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm dự tuyển; ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có ở trong hồ sơ).
3.3. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển:
Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm
3.4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
3.5. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ là 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 trong các ngày làm việc.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy (thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình)
3.6. Nội dung kiến thức ôn tập về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
a. Đối với các vị trí việc làm của chức danh Bác sỹ Y học dự phòng
( hạng III):
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển
Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước phỏng vấn
b. Đối với vị trí việc làm của chức danh Y sỹ hạng IV
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
+ Thông tư Số: 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển
Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước phỏng vấn
c. Đối với các vị trí việc làm của chức danh Điều dưỡng hạng IV
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển
Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước phỏng vấn
d. Đối với các vị trí chức danh Y tế công cộng hạng III
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Thống kê số 89/2015/QH 13 ngày 23/11/2015;
+ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;
+ Quyết định số 54/2016/TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
+ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 27/5/2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển
Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước phỏng vấn
đ. Đối với vị trí việc làm của chức danh Dược:
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
+ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;
+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển Căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị quyết định nội dung ôn tập cụ thể và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước phỏng vấn.
3.7. Tổ chức ra bộ câu hỏi phỏng vấn:
a. Phương án, trình tự ra đề và niêm phong bảo mật câu hỏi:
– Trưởng ban kiểm tra, sát hạch phân công ra đề cho các thành viên.
– Các thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch xây dựng câu hỏi độc lập dựa trên số lượng vị trí tuyển dụng, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và nội dung ôn tập đã được thông báo.
– Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch tổ chức ghép câu hỏi theo quy định.
– Câu hỏi phỏng vấn hoàn chỉnh được niêm phong theo chế độ mật trước sự chứng giám và giám sát của Ban giám sát theo quy định; việc giao nhận, mở đề phải được lập biên bản theo quy định.
b. Kết cấu, số lượng bộ câu hỏi:
– Kiến thức của câu hỏi phỏng vấn: Nội dung đề phỏng vấn phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển và nội dung kiến thức ôn tập về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung ôn tập sẽ được thông báo cho người dự tuyển.
– Hình thức và kết cấu câu hỏi phỏng vấn: Đề phỏng vấn phải bảo đảm tính chính xác, khoa học. Mỗi bộ câu hỏi kết cấu theo thang điểm 100 điểm, trong đó phần năng lực hiểu biết về vị trí dự tuyển là 30 điểm và phần trình độ chuyên môn nghiệp vụ là 70 điểm; câu hỏi phỏng vấn có câu hỏi, đáp án và thang điểm chi tiết.
– Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển để quyết định số lượng đề phù hợp cho mỗi vị trí dự tuyển.
3.8. Tổ chức phỏng vấn:
a. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn.
b. Tiến hành triển khai:
– Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức chọn đề phỏng vấn, bảo đảm đề phỏng vấn mỗi vị trí cần tuyển phải có số dư ít nhất là 02 đề so với số thí sinh dự tuyển của vị trí việc làm cần tuyển, được nhân bản để thí sinh bốc thăm;
– Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập. Nếu điểm của 02 thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10% trở xuống so với điểm tối đa thì lấy điểm bình quân, nếu chênh lệch trên 10% so với điểm tối đa thì các thành viên chấm phỏng vấn trao đổi để thống nhất, nếu không thống nhất được thì chuyển kết quả lên Trưởng ban kiểm tra, sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định;
– Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và bàn giao cho Trưởng ban kiểm tra, sát hạch.
3.9. Cách tính điểm:
Căn cứ Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Cách tính điểm xét tuyển như sau:
a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
3.10. Tổ chức phúc khảo:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.
Việc tổ chức phúc khảo tổ chức theo đúng quy định hiện hành.
3.11. Xác định người trúng tuyển:
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của một vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thì Hội đồng xét tuyển lập danh sách báo cáo Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình để quyết định người trúng tuyển.
d. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3.12. Gửi thông báo trúng tuyển đến người dự tuyển:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của Giám đốc Sở Y tế; Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.
3.13. Ký Hợp đồng làm việc:
Người trúng tuyển vào viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ trong thời hạn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của Pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.
Trường hợp phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ khônghợp phápthì Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và có văn bản gửi Sở Y tế để hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợpngười trúng tuyển bị hủy bỏkết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BYT thì Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy đơn vị báo cáo Sở Y tế xem xét quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Trường hợpcó từ 02 người trở lên cókết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy đề xuất và báo cáo Sở Y tế quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

III. LỊCH THU HỒ SƠ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VÀ BAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH (Dự kiến):

1. Thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại đơn vị, Sở Y tế: Từ ngày 30/11/2017.
2. Thời gian thu nhận hồ sơ:
Từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 27/12/2017; buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 trong các ngày làm việc.
3. Thời gian thành lập Hội đồng xét tuyển ngày 27/12/2017.
4. Thời gian tổ chức xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 28/12/2017.
5. Thời gian kiểm tra Hồ sơ: Từ 28/12/2017 đến 29/12/2017
6. Thời gian niêm yết danh sách đủ điều kiện xét tuyển: 02/01/2017.
7. Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn: 02/01/2017.
8. Thời gian tổ chức phỏng vấn: từ ngày 22/01/2018 đến ngày 24/01/2018.
9. Thời gian tổng hợp kết quả xét tuyển: 25/01/2018.
10. Thời gian báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển: 26/01/2018
11. Thời gian niêm yết công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người tuyển dụng: 29/01/2018.
12. Thời gian nhận hồ sơ phúc khảo kết quả xét tuyển: 22/02/2018 đến ngày 07/03/2018.
13. Thời gian tổ chức phúc khảo kết quả xét tuyển: 08/3/2018 đến 21/03/2018.
14. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế Quảng Bình công nhận kết quả xét tuyển: 02/3/2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy sau khi được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định sẽ được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Trang thông tin điện tử Quảng Bình, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế Quảng Bình và tại Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy.
Thành lập Tổ thu hồ sơ và tổ chức thu nhận hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, thành phần Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 6 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Tùy theo số lượng thí sinh dự tuyển, vị trí tuyển dụng; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển căn cứ Điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ để Quyết định thành lập Ban Kiểm tra sát hạch sau khi có ý kiến của Sở Y tế.
Hội đồng xét tuyển viên chức của đơn vị được sử dụng con dấu, tài khoản của đơn vị trong các hoạt động của Hội đồng.
Hội đồng xét tuyển viên chức triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức theo đúng kế hoạch đã được Sở Y tế Quảng Bình phê duyệt; theo Luật viên chức và các văn bản quy định hiện hành.
Trên đây là kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy. Kính đề nghị Sở Y tế Quảng Bình xem xét, thẩm định để triển khai xét tuyển theo đúng quy định./.

ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp số 805 ngày 13/11/2017 của Trung tâm Y tế Lệ Thủy đã được Sở Y tế phê duyệt)

Tên đơn vị BCSN được giao Viên chức hiện có BCSN chưa tuyển dụng Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng Ghi chú
1 Các khoa, phòng trực thuộc TTYT huyện Lệ Thuỷ 43 40 3 4 01 nghỉ hưu tháng 11/2017
2 Các Trạm Y tế thuộc TTYT huyện Lệ Thuỷ 167 156 11 11  
2.1 TYT Hồng Thủy 07 05 02 02  
2.2 TYT Thanh Thủy 05 05      
2.3 TYT Cam Thủy 05 05      
2.4 TYT Hưng Thủy 06 06      
2.5 TYT Sen Thủy 07 06 01 01  
2.6 TYT Ngư Thủy Bắc 06 06      
2.7 TYT Ngư Thủy Trung 05 05      
2.8 TYT Ngư Thủy Nam 05 05      
2.9 TYT Phong Thủy 06 06      
2.10 TYT An Thủy 08 07 01 01  
2.11 TYT Lộc Thủy 05 05      
2.12 TYT Xuân Thủy 05 05      
2.13 TYT Liên Thủy 08 06 02 02  
2.14 TYT TT Kiến Giang 05 05      
2.15 TYT Mỹ Thủy 05 04 01 01  
2.16 TYT Dương Thủy 05 05      
2.17 TYT Tân Thủy 07 06 01 01  
2.18 TYT Thái Thủy 06 06      
2.19 TYT Văn Thủy 05 05      
2.20 TYT Trường Thủy 05 04 01 01  
2.21 TYT Mai Thủy 05 05      
2.22 TYT Phú Thủy 06 05 01 01  
2.23 TYT Sơn Thủy 07 07      
2.24 TYT Hoa Thủy 07 06 01 01  
2.25 TYT TT Lệ Ninh 05 05      
2.26 TYT Kim Thủy 07 07      
2.27 TYT Ngân Thủy 06 06      
2.28 TYT Lâm Thủy 06 06      
2.29 Trạm quân dân Y làng Ho 02 02      
Tổng 210 196 14 15  

*** Tài liệu đính kèm: BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN


Nguồn tin: syt.quangbinh.gov.vn

TT Y tế huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyến dụng viên chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments