TT Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây nguyên tuyển dụng viên chức 2017

TT Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây nguyên tuyển dụng viên chức 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTCP ngày 28/01/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-TTCP ngày 28/03/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên;

Căn cứ Thông báo số 2158/TB-TTCP ngày 31/8/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TTĐT ngày 11/9/2017 Về việc thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên;

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ và Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TTCP ngày 28/01/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

– Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia;

– Có đủ sức khoẻ đảm bảo công tác ổn định, lâu dài để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (không khuyết tật, dị dạng);

– Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng;

– Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

– Phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc tuyển dụng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh, vị trí tuyển dụng; có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; có chứng chỉ ngoại ngữ (Anh, Nga, Trung), chứng chỉ tin học từ trình độ B trở lên;

– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp cho Hội đồng thi tuyển theo quy định.

2. Tiêu chuẩn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ

Theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

– Vị trí công tác quản trị mạng, viễn thông, công nghệ thông tin: Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị mạng, hoặc điện tử – viễn thông, hoặc công nghệ thông tin.

– Vị trí công tác tổ chức, tiền lương, bảo hiểm, chế độ, chính sách: Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành luật, hoặc quản trị nhân lực, hoặc bảo hiểm.

– Vị trí công tác y tế, chăm sóc sức khỏe: Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành đào tạo y tế, hoặc điều dưỡng.

– Vị trí công tác lễ tân và khai thác dịch vụ: Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành kinh tế, hoặc quản trị kinh doanh, hoặc du lịch – lữ hành, hoặc tài chính – ngân hàng, hoặc kế toán – kiểm toán.

Ưu tiên những người tốt nghiệp loại giỏi hoặc có Bằng Thạc sỹ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng

Số lượng viên chức chuyên môn tuyển dụng trong năm 2017 là 06 chỉ tiêucho các phòng, cụ thể như sau:

Số tt

Đơn vị/ vị trí việc làm

Số lượng

Ngạch

1

Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị    

Vị trí công tác quản trị mạng, viễn thông, công nghệ thông tin

01

Chuyên viên

Vị trí công tác tổ chức, tiền lương, bảo hiểm, chế độ, chính sách

01

Chuyên viên

Vị trí công tác y tế, chăm sóc sức khỏe

01

Cán sự

2

Phòng Quản lý đào tạo và khai thác dịch vụ    

Vị trí công tác lễ tân và khai thác dịch vụ

03

Chuyên viên
 

Cộng

06

 
 
2. Hình thức và đối tượng tuyển dụng

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

– Đối tượng: Là những người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 22 tuổi đến dưới 40 tuổi. Ưu tiên những người có kinh nghiệm công tác về vị trí tuyển dụng, đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa.

Riêng với vị trí tuyển dụng công tác là lễ tân và khai thác dịch vụ, yêu cầu đối tượng có ngoại hình cân đối, ưa nhìn, cao từ 1,60m trở lên; chất giọng, phát âm tốt, không nói ngọng, không nói lắp.

Không tuyển dụng những người là đối tượng bị tố cáo đang được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền; những người đã có tiền án, tiền sự; những người đã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

(1). Đơn xin dự tuyển theo mẫu do Hội đồng thi tuyển quy định;

(2). Sơ yếu lý lịch mẫu 2c của Bộ Nội vụ hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3). Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (có công chứng) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

(4). Giấy khai sinh (bản sao); giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(5). Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng cộng điểm ưu tiên thì phải có giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền gửi kèm theo hồ sơ dự tuyển;

(6). 2 phong bì dán tem, có ghi tên, địa chỉ của người dự tuyển và 02 ảnh cỡ 4×6;

Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

Người dự tuyển thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; thi tin học văn phòng và ngoại ngữ, cụ thể:

1. Thi kiến thức chung: 01 bài thi

a) Thi viết, thời gian thi 120 phút.

b) Nội dung thi: Hiểu biết chung về  Nhà nước và Pháp luật, về quản lý nhà nước, về Pháp luật viên chức;

c) Tài liệu phục vụ thi kiến thức chung, gồm:

– Luật Viên chức 2010 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

– Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước (Chương trình chuyên viên), Bộ Nội Vụ – Học viện Hành chính quốc gia, Nxb Bách Khoa – Hà Nội, Quyển I – Kiến thức chung, cụ thể:

+ Chuyên đề 1: Nhà nước trong hệ thống chính trị;

+ Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

+ Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính nhà nước;

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: 02 bài thi, gồm:

a) Bài 1Thi viết

– Thời gian làm bài: 180 phút.

– Nội dung thi: Hiểu biết chung về pháp luật thanh tra, phòng chống tham nhũng, các quy định về đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tài liệu phục vụ thi gồm:

(1) Luật Thanh tra 2010;

(2) Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012;

(3) Nghị định số 83/2012/NĐ-CP Ngày 19/03/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

(4) Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Bài 2Thi thực hành

– Nội dung thi phù hợp tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn thi điều kiện: 02 bài thi, gồm:

– Thi ngoại ngữ (Anh, Nga, Trung): Thi viết hoặc thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi 60 phút.

– Thi Tin học văn phòng: Thực hành trên máy tính hoặc thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi 30 phút.

Người đăng ký dự tuyển được miễn bài thi ngoại ngữ hoặc bài thi Tin học văn phòng trong các trường hợp sau:

+ Miễn thi ngoại ngữ, nếu có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về một trong ba môn ngoại ngữ (Anh, Nga, Trung) hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng (Anh, Nga, Trung) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

+ Miễn thi Tin học văn phòng trong trường hợp có Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ

1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp trong giờ làm việc hành chính tại Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên:

– Buổi sáng: Từ 8 giờ 15 đến 11 giờ 15

– Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

Địa chỉ: Số 28, đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (bên cạnh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa).

2Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

3. Phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng).

Ghi chú:

– Mỗi người chỉ đăng ký dự tuyển vào một vị trí cần tuyển dụng;

– Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành sơ tuyển theo hồ sơ đăng ký dự tuyển và thông báo đến từng người đủ điều kiện dự thi. Nếu trước ngày tổ chức thi 05 ngày mà người đăng ký dự thi chưa nhận được Giấy báo dự thi thì liên hệ đến Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị để được thông tin cụ thể.

– Hồ sơ đã nộp, nếu không dự thi hoặc không được tuyển dụng thì không được trả lại.

– Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây Nguyên, trên cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn, Báo Thanh tra của Thanh tra Chính phủ và cổng Thông tin điện tử Báo Khánh Hòa www.baokhanhhoa.com.vn.

– Số điện thoại liên hệ: 0258.3529799 hoặc di động số 0913.449.700 (Ông Vịnh).


Nguồn tin: www.baokhanhhoa.com.vn

TT Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung – Tây nguyên tuyển dụng viên chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments