Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển 16 viên chức cho các phòng, ban, khoa như sau:

I. Ðiều kiện tuyển dụng

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có đơn đăng ký dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;
e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;
h. Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ;
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng:

2.1. Đối với vị trí Giảng viên: 10 chỉ tiêu

a. Khoa Hội họa: 02 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên môn hình họa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hội họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– 01 Giảng viên môn bố cục chuyên ngành tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hội họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
b. Khoa Mỹ thuật ứng dụng: 4 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên môn hình họa: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hội họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– 03 Giảng viên môn Thiết kế chuyên ngành: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
c. Khoa Đồ họa: 01 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên môn hình họa chuyên ngành: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đồ họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
d. Khoa Sư phạm mỹ thuật: 01 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên môn bố cục chuyên ngành: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hội họa, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
e. Khoa Điêu khắc: 01 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên môn tượng tròn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điêu khắc, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
f. Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật: 01 chỉ tiêu
– 01 Giảng viên dạy môn lịch sử mỹ thuật: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật, đạt loại Khá trở lên, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
– Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy theo vị trí cần tuyển;
2.2.Đối với vị trí Chuyên viên:
a. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu
01 Chuyên viên phụ trách Hợp tác quốc tế tốt nghiệp: đại học chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
b. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên: 01 chỉ tiêu
01 Chuyên viên phụ trách giám thị và thanh tra học đường: tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật hoặc tài chính ngân hàng.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
c. Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng: 01 chỉ tiêu
01 Chuyên viên phụ trách kế hoạch và thi công công trình tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
2.3. Đối với vị trí Thư viện viên (hạng III)
Trung tâm ngoại ngữ, tin học và thư viện: 01 chỉ tiêu
01 Thư viện viên phụ trách bạn đọc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thư viện – Thông tin.
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (tương đương trình độ B);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT (tương đương trình độ B);
– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí Thư viện viên, cụ thể như sau:
2.4. Đối với vị trí Kế toán viên
Phòng Tài vụ: 01 chỉ tiêu
01 Kế toán viên phụ trách kế toán tiền lương tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;
– Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;
– Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;
– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí Kế toán viên, cụ thể như sau:
2.5. Đối với vị trí Cán sự
Phòng Quản trị: 01 chỉ tiêu
01 Cán sự quản lý tài sản: tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính – ngân hàng, hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành văn thư lưu trữ.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự;
– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (tương đương chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A);
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

II. Nội dung Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

a. Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV);
b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch cán sự; Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục, Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện; Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ) do quy định mới ban hành, chưa kịp để các thí sinh chuẩn bị, nên trước mắt hồ sơ dự thi viên chức năm 2017 của các thí sinh dự thi vị trí giảng viên, chuyên viên, kế toán viên, thư viện viên, cán sự đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, tạo điều kiện, chỉ yêu cầu có chứng chỉ tin học văn phòng. Sau khi dự thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên trong thời gian tập sự. Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.
d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
e. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);
g. 02 ảnh màu 4×6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:
– Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.
– Vị trí và tên đơn vị xin dự thi.
– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 22 tháng 02 năm 2017 đến 22 tháng 3 năm 2017.
Đia điểm nộp hồ sơ dự tuyển; Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại liên hệ: 08.38030237 ( trong giờ hành chính)

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.
1. Thi Kiến thức chung: thi viết 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về mỹ thuật hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
Nội dung bao gồm:
– Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học;
– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
– Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
– Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
– Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và văn hóa nghệ thuật.
2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi viết và thi thực hành:
2.1. Đối với vị trí giảng viên:
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giảng viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
– Điều lệ trường Đại học;
– Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
– Quy chế làm việc của Giảng viên;
– Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy;
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy định về công tác học vụ của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phải soạn 3 giáo án thuộc chuyên ngành học của mình, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án, trình bày một phần bài giảng trong thời gian 15 phút; xử lý tình huống do Hội đồng đưa ra (nếu có).
2.2. Đối với vị trí chuyên viên:
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Điều lệ trường Đại học;
– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
– Tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên;
– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng;
b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết, thời gian 90 phút. Hình thức thi: Thực hành trên máy tính.
2.3. Đối với vị trí Thư viện viên (hạng III).
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí Thư viện viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
– Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.
– Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học;
– Điều lệ trường Đại học;
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện viên (hạng III);
– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
b) Thi thực hành: Nghiệp vụ phân loại tài liệu thư viện, thời gian 90 phút. Hình thức thi: Thực hành phân loại tài liệu tại Thư viện Trường.
2.4. Đối với vị trí Kế toán viên
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí kế toán viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
– Luật kế toán;
-Luật Ngân sách Nhà nước; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
– Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
– Tiêu chuẩn chức danh ngạch Kế toán viên;
– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
b) Thi thực hành: Nghiệp vụ công tác kế toán, thời gian 90 phút. Hình thức thi: Thực hành trên máy tính.
2.5. Đối với vị trí Cán sự
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí cán sự cần tuyển. Nội dung bao gồm:
– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
– Tiêu chuẩn chức danh ngạch Cán sự;
– Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng;
b) Thi thực hành: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật trong nghiệp vụ, thời gian 45 phút. Hình thức thi: thực hành trên máy tính
3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Thi Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
5. Điều kiện miễn thi một số môn:
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:
– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC NHẬN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Cách tính điểm
– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
– Điểm các môn thi được tính như sau:
+ Môn kiến thức chung :Tính hệ số 1.
+ Môn kiến thức chuyên ngành :Tính hệ số 1.
+ Môn thực hành chuyên ngành :Tính hệ số 2.
– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
2. Xác định người trúng tuyển
2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có đủ các bài thi của môn thi;
b. Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
c. Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
a. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
b. Thương binh;
c. Người hưởng chính sách như thương binh;
d. Con liệt sĩ;
đ. Con thương binh;
e. Con của người hưởng chính sách như thương binh;
f. Người dân tộc ít người;
g. Đội viên thanh niên xung phong;
h. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
i. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
j. Người dự tuyển là nữ.
3. Phúc khảo:
– 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
– Không thực hiện phúc khảo đối với môn thi thực hành.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN:

1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý II năm 2017.
Thông báo tuyển dụng được đăng báo và trên trang Web của Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM, Thí sinh dự thi xem thông tin cập nhật trên Website http://www.hcmufa.edu.vn
2. Địa điểm thi: Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Số 5 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
IX. Lệ phí tuyển dụng:
Lệ phí tuyển dụng được thực hiện theo nội dung Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Nguồn: http://hcmufa.edu.vn

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments