Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-TTHNQT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố;

Căn cứ Công văn số 434/VNCPT-TC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Viện Nghiên cứu phát triển về thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện nghiên cứu phát triển;

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

TT Vị trí việc làm Số lượng
1  Tham mưu – Nghiên cứu về hội nhập quốc tế 1
2  Đào tạo – Sự kiện – Đối ngoại 1
3  Quản trị và phân tích thông tin 3
 Tổng cộng 5

2. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6, Mục 1 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:

3.1. Điều kiện chung:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi xét tuyển);

– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch và vị trí công việc làm cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

a. Vị trí tham mưu – nghiên cứu về hội nhập quốc tế

– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, tài chính công, chính sách công, luật kinh tế, ngoại thương;

– Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên đọc hiểu, biên dịch)

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Năng lực:

+ Có khả năng phân tích và tổng hợp,

+ Có năng lực xây dựng các kế hoạch và báo cáo tổng hợp

+ Có năng lực điều phối và huy động nhân sự

+ Có khả năng nghiên cứu, phân tích

– Kỹ năng khác:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày

+ Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, tổng hợp,

Các ứng viên có kinh nghiệm hoặc khả năng nghiên cứu độc lập là ưu thế trong tuyển dụng vào vị trí này.

b. Vị trí đào tạo – sự kiện – đối ngoại:

– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, ngoại thương;

– Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên giao tiếp, biên phiên dịch)

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Năng lực:

+ Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch

+ Có khả năng xử lý tình huống

+ Có kinh nghiệm làm công tác đào tạo và/hoặc tổ chức sự kiện

+ Có khả năng thiết lập quan hệ, giao tiếp với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hội nhập (chuyên gia, các tổ chức, các doanh nghiệp,…)

+ Có khả năng tổ chức, truyền thông sự kiện

+ Nắm vững các quy định, quy chế về đào tạo, quy trình đào tạo

– Kỹ năng khác:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản

+ Kỹ năng tìm kiếm thông tin và tổng hợp

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày

+ Các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác tổ chức sự kiện, hội thảo là ưu thế trong tuyển dụng.

c. Vị trí quản trị và phân tích thông tin:

– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, báo chí và truyền thông;

– Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên đọc hiểu, biên dịch)

– Chứng chỉ tin học tối thiểu trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Năng lực:

+ Có khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng

+ Có năng lực xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nội bộ

+ Có khả năng biên tập và xử lý tin tức

+ Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin

– Kỹ năng:

+ Kỹ năng biên tập và viết tin;

+ Chuẩn mực về ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin;

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;

Các ứng viên: (i) Am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin; có chuyên môn về quản trị mạng, quản trị website; (ii) Có kỹ năng về sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa và khả năng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT là ưu thế trong tuyển dụng vào vị trí này.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

7. 02 phong bì (ghi rõ họ tên, địa chỉ) và 02 ảnh 4x6cm;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử để liên lạc).

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu ứng viên dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2018, trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 149, Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38205051

* Lưu ý:

– Hồ sơ dự tuyển, chứng chỉ được sao y và chứng thực có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.


Nguồn tin: www.hoinhap.org.vn

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018
Rate this post

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of