Thông báo tuyển dụng công chức bộ tài chính, tổng cục thuế năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016

(Kèm theo Công văn số 5775/TCT-TCCB ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế)

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ cho một số đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

Thông báo tuyển dụng công chức bộ tài chính, tổng cục thuế năm 2017
3.5 (70%) 2 vote[s]

Bình luận bài viết

comments