Sở Y tế Trà Vinh thông báo tuyển viên chức năm 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển đặc cách, xét tuyển và thi tuyển cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH , THI TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN
 Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được tham gia dự tuyển:
1. Quốc tịch Việt Nam;
2. Đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
4. Có văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng) 5 Chứng chỉ tin học trình độ A (có chứng thực);
6. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng Anh): Bậc trung học có trình độ A; Bậc Đại học phải có trình độ B.
7. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
8. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
9. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh. Tùy theo một số ngành tuyển dụng có thể xem xét tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh.
II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
A. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH
1. Đối tượng xét đặc cách:
a. Người có kinh nghiệm công tác trong ngành lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay nhu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b. Người có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi, tốt nghiệp Thạc sỹ, tiến sĩ trong và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Phương pháp xét đặc cách
Theo quy định tại điều 7, điều 8, điều 9 của Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xét tuyển đặc cách.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển đặc cách gồm:
a. Đơn đăng ký dự xét tuyển đặc cách (theo mẫu do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành);
b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng thời gian 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
c. Bản sao các văn bằng tín chỉ có chứng thực. Văn bằng tiếng nước ngoài phải có dịch sang tiếng Việt.
d. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách, có xác nhận của đơn vị nơi công tác; hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội photo (Có chứng thực).
e. Bản sao Hợp đồng làm việc và Bảng lương của thời gian đề nghị xét tuyển đặc cách.
B. THI TUYỂN
1.Đối tượng thi tuyển:
– Các đối tượng không thuộc diện xét tuyển đặc cách hoặc trong quá trình xét đặc cách không trúng tuyển thì đăng ký dự thi tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển của một đơn vị theo đúng chuyên ngành đào tạo. Nếu người đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên, thì Hội đồng tuyển dụng viên chức hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không hoàn trả phí dự thi tuyển đã nộp.
– Có các văn bằng chuyên môn sau: Dược sỹ Đại học, Dược sỹ trung học, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Y tế Công cộng, Cao đẳng Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học, Nữ hộ sinh trung học, Cử nhân hộ sinh,Y sỹ đa khoa, Y sỹ đông Y, Y sỹ dự phòng, Trung học chuẩn đoán hình ảnh, Cử nhân Xét nghiệm, Xét nghiệm trung học, Đại học chuyên ngành Kế toán ( Thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành kế toán; Kế toán tổng hợp; Kế toán  hành chính sự nghiệp; Tài chính- kế toán), Trung học Kế toán, Đại học Công nghệ thông tin( Tốt nghiệp kỹ sư hoặc Cử nhân Đại học Công nghệ thông tin), Kỹ sư Môi trường, Trung học Văn thư lưu trữ và Kỹ thuật viên vật lý trị liệu.
2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển
a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành);
b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c. Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);
d. Bản sao các văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng (có chứng thực);
đ. Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên (có chứng thực);
e. Chứng chỉ tiếng Anh: Bậc trung học có trình độ A; Bậc Đại học phải có trình độ B trở lên (có chứng thực);
g. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
h. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực;
i. Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực);
k. Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc; 2 ảnh cỡ 3×4 ghi rõ họ và tên, năm sinh.
C. XÉT TUYỂN
1. Đối tượng xét tuyển
Bác sỹ (Đính kèm theo Danh sách chỉ tiêu, vị trí việc làm, đơn vị cần  tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Trà Vinh năm 2015).
2. Phương pháp xét tuyển
 a) Xét kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp.
 b) Phải qua kỳ thi phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển.
3. Cách tính điểm
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được tính bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy định theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12 của Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính phủ.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều Điều 12 của Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính phủ.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đúng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Mục 5 Kế hoạch .
4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 4.2 trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
4.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Hồ sơ đăng ký  xét tuyển
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp chờ cấp bằng (có chứng thực);
4. Chứng chỉ Tin học Văn phòng ( Có chứng thực).
5. Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên ( Có chứng thực).
6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực (nếu có).
8. Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc; 2 ảnh cỡ 3×4 ghi rõ họ và tên, năm sinh.
9. Bản sao bảng điểm quá trình học tập và bản điểm thi tốt nghiệp hoặc tín chỉ ( Có chứng thực).
III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
2. Thương binh;
3. Người hưởng chính sách như thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh;
6. Con của người hưởng chính sách như thương binh;
7. Người dân tộc ít người;
8. Đội viên thanh niên xung phong;
9. Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
10. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
11. Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.
IV. CÁC MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Môn kiến thức chung
Thi viết 01 bài (thời gian làm bài thi 180 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành
Thi viết 01 bài (thời gian làm bài thi 180 phút) và thi trắc nghiệm 01 bài (thời gian làm bài thi 45 phút) về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
3. Môn ngoại ngữ
Thi viết 01 bài (thời gian làm bài thi 90 phút) tiếng Anh theo yêu cầu tương đương trình độ A.
4. Môn tin học văn phòng
Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài (thời gian làm bài thi 45 phút) thi tương đương trình độ A.
5. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển như sau:
a) Miễn thi môn ngoại ngữ
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học
 Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
V. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI TUYỂN
1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Điểm các môn thi được tính như sau:
– Môn kiến thức chung
 Tính hệ số 1;
– Môn nghiệp vụ, chuyên môn chuyên ngành
Bài thi viết tính hệ số 2; Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
– Môn ngoại ngữ, môn tin học: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi ( Chỉ xác định đạt yêu cầu).
c) Kết quả thi tuyển: Là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết và thi trắc nghiệm) cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có đủ các bài thi của các môn thi;
– Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm (áp dụng cho việc thi tuyển viên chức cạnh tranh theo từng vị trí việc làm cần tuyển, không lấy điểm thi của người dự thi tuyển viên chức ở vị trí việc làm này để xác định kết quả thi tuyển ở vị trí việc làm khác).
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí việc làm cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VII. MỨC THU PHÍ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH; XÉT TUYỂN VÀ THI TUYỂN
Mức thu phí của mỗi người đăng ký dự tuyển viên chức (gọi tắt là thí sinh) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, cụ thể là 200.000đ/thí sinh.
VIII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN.
1. Đối với đối tượng xét tuyển đặc cách:
1.1 Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự xét tuyển đặc cách: Từ ngày 17/ 12 / 2015 đến hết ngày 17/ 01 /2016. Sau thời gian này, Hội đồng tuyển dụng  không tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự xét tuyển đặc cách.
1.2. Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Trà Vinh (Không tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự xét tuyển đặc cách gửi qua đường bưu điện).
2. Đối với đối tượng xét tuyển và thi tuyển: Sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách thì Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Trà Vinh sẽ có thông báo thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và thi tuyển. Thời gian cụ thể thông báo trên Website: www.syt.travinh.gov.vn và dán tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh ( số 16A Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 074.3862399.
– Đối với những vị trí trong bảng chỉ tiêu tuyển, mà trong quá trình xét tuyển đặc cách đã có thí sinh trúng tuyển thì vị trí tuyển dụng đó được bỏ ra, không tổ chức cho thi tuyển.
Thông báo này thay thế Thông báo số 02/TB-HĐTDVCYT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh Trà Vinh./.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments