Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể như sau:
– 01 Viên chức, ngạch kỹ sư, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Tin học trình độ A trở lên;
– 01 Viên chức, ngạch kỹ sư, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Tin học trình độ A trở lên;
– 01 Viên chức, ngạch kỹ sư, tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Địa chính; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Tin học trình độ A trở lên.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển không bán, mẫu hồ sơ được công khai trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ:http://sotnmt.vinhphuc.gov.vn và http://tnmtvinhphuc.gov.vn ; trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc.
Mọi chi tiết liên hệ tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (số điện thoại: 0211.3500459 – 0912028787).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments