Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-CT ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2018;
Căn cứ Quyết định số 3308/QĐ-CT ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chuyển chỉ tiêu biên chế viên chức của Hội Văn thư lưu trữ tỉnh bổ sung cho Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh.
Căn cứ Công văn số 283/SNV-CCVC ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc thẩm định chỉ tiêu, cơ cấu, kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Giao thông vận tải;
Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp để bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức cho các đơn vị trực thuộc sở Giao thông vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm. Đồng thời, đảm bảo có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành chức năng nhiệm vụ của ngành giao cho.

2. Yêu cầu.

– Việc tuyển dụng phải thực hiện đúng quy định của nghị định 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành.
– Trong công tác tuyển dụng và tổ chức thi tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng đối tượng, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

II. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu (có biểu cơ cấu cần tuyển kèm theo).
2. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức
– Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự thi tuyển,
– Phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, đủ các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ theo tiêu chuẩn với ngạch dự thi và vị trí việc làm cần tuyển;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao;
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ gồm có:
1. Đơn đăng ký dự thi tuyển viên chức (theo mẫu).
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh 4 x 6 cm, có dấu giáp lai vào ảnh, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của ngạch dự thi tuyển, trường hợp các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt Nam.
4. Bản sao giấy khai sinh, bản xác nhận nhân thân của người dự tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn xác nhận.
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế tuyến huyện trở lên cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
7. 02 ảnh 4×6 cm và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
Lưu ý:
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức không bán, được công khai trên website của Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: sogtvt.vinhphuc.gov.vn
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải xuất trình các bản gốc bằng chuyên môn, kết quả học tập, bằng tốt nghiệp PTTH để kiểm tra đối chiếu trước khi quyết định tuyển dụng.
– Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
– Hồ sơ đăng kí dự thi không trả lại cá nhân.

IV. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2. Các môn thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các môn thi sau:

2.1. Bài thi môn Kiến thức chung.

– Hình thức thi: Thi viết.
– Thời gian thi: 120 phút
– Nội dung:
+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thư 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;
+ Luật phòng chống tham nhũng;
+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
+ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

2.2. Bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 2 bài thi, cụ thể.

– Bài thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút
– Bài thi thực hành: Giải quyết tình huống cụ thể phù hợp với trình độ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm (bằng hình thức thi trên giấy, thời gian 60 phút).
Nội dung thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào chuyên ngành học và tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

2.3. Môn thi điều kiện

– Thi ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ B): thời gian thi 60 phút, thi viết
– Thi tin học Văn phòng: Thời gian thi: 30 phút, thi trắc nghiệm.

2.4. Giới thiệu nội dung ôn thi:

Toàn bộ tài liệu hướng dẫn nội dung thi được đăng tải trên Website Sở Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử tỉnh (không tổ chức ôn thi).

3. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký tuyển dụng được miễn thi ngoại ngữ hoặc tin học văn phòng trong các trường hợp sau:
– Miễn thi ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành Ngoại ngữ; Có bằng Đại học, sau đại học tốt nghiệp ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
– Miễn thi môn tin học: Nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tin học trở lên.

4. Cách tính điểm

Bài thi được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau:
– Môn thi kiến thức chung: Tính hệ số 1
– Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1 và bài thi thực hành tính hệ số 2.
– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Kết quả các bài thi môn ngoại ngữ và tin học văn phòng chỉ tính làm điểm điều kiện, không tính vào tổng số điểm thi.

5. Xác định người trúng tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham gia đầy đủ các bài thi quy định tại điểm 2, điểm 3 mục IV của kế hoạch này, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả bằng nhau ở cùng một vị trí tuyển dụng thì người có tổng điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc sẽ quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
– Thương binh.
– Người hưởng chính sách như thương binh.
– Con liệt sĩ.
– Con thương binh.
– Con của người hưởng chính sách như thương binh.
– Người dân tộc ít người.
– Đội viên thanh niên xung phong.
– Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
– Người dự tuyển là nữ.
5.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc sẽ trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
5.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Thông báo kết quả tuyển dụng

6.1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
6.2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

V. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu là 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

VI. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/3/2017 xây dựng kế hoạch đề nghị Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt.
2. Từ ngày 16/3/2017 đến ngày 17/4/2017: Thông báo công khai cơ cấu, kế hoạch thi tuyển tại Sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh hoặc Báo Vĩnh Phúc, Website của Sở Giao thông vận tải và Sở Nội vụ để các đối tượng dự tuyển biết.
Công khai mẫu hồ sơ thi tuyển trên Website của Sở Giao thông vận tải
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/4/2017 đến 17h00 ngày 17/4/2017 nhận hồ sơ dự thi tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 đường Mê Linh – phương Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc).
3. Từ ngày 18/4/2017 đến ngày 24/4/2017: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tại Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, trên trang Website của Sở; Công khai tài liệu hướng dẫn nội dung thi trên Website Sở Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
4. Tổ chức thi tuyển:
– Từ ngày 25/4/2017 đến ngày 12/5/2017 tổ chức thi tuyển.
– Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017 tổ chức chấm thi, tổng hợp, lên danh sách kết quả thi tuyển, niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và trên trang thông tin điện tử của Sở.
– Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 02/6/2017 nhận đơn phúc khảo.
– Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 16/6/2017 tổ chức chấm phúc khảo và niêm yết kết quả chấm phúc khảo theo quy định .
– Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017 tổng hợp kết quả trúng tuyển, thu các loại văn bằng, chứng chỉ gốc theo quy định để kiểm tra.
– Từ ngày 26/6/2017: báo cáo Sở Nội vụ thẩm định kết quả, ra quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc công khai cơ cấu, kế hoạch thi tuyển viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, chuẩn bị nội dung thi, thành lập Hội đồng tuyển dụng và thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.
2. Giao Văn phòng Sở là đơn vị Thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời gian của Kế hoạch này, công khai mẫu hồ sơ, tài liệu ôn thi … đảm bảo việc thi tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.
3. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo,… theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các thí sinh phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc (số điện thoại 0211. 3862 879) để xem xét, giải quyết./.


Nguồn: sogtvt.vinhphuc.gov.vn

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments