Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản Điểm a và Điểm b khoản 1 Điều 6 bãi bỏ điều kiện về nội dung “có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh”của Quy định về tuyển dụng theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn số 112/SNV-CCVC ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù năm 2018 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký dự xét tuyển giáo viên năm học 2018-2019  như sau:

1. Thời gian: Từ 01/8/2018 đến 20/8/2018

– Sáng: từ 8g00 đến 11g30

– Chiều: từ 14g00 đến 17g00

2. Địa điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, số 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3.

3. Yêu cầu

– Ứng viên xem phụ lục nhu cầu tuyển dụng và đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đăng ký, không nhận đăng ký thay;

– Mang theo Chứng minh nhân dân;

– Lệ phí đăng ký: 500.000đ/ ứng viên;

– Đến đúng lịch theo thông báo như trên.

THÔNG BÁO

Về nội dung xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 3 năm học 2018-2019

Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn xét tuyển viên chức năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 thông báo đến ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức tại Quận 3 về nội dung và hình thức xét tuyển như sau:

I. Thi kiến thức chung

1. Nội dung

1.1. Đối với giáo viên

1.1.1. Đối với ứng viên xét tuyển chức danh giáo viên mầm non

– Quy định về đạo đức nhà giáo (theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Điều lệ trường mầm non: theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (học Chương III: Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Chương V: Giáo viên).

– Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (học Chương II: Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp GVMN).

– Biết ứng dụng văn bản quy phạm pháp luật trên để xử lý một số tình huống sư phạm, đề ra phương án giải quyết phù hợp với tình hình thực tế trong giảng dạy.

1.1.2. Đối với ứng viên xét tuyển giáo viên bậc tiểu học

– Quy định về đạo đức nhà giáo (theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Điều lệ trường tiểu học: Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (học Chương III: Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; Chương IV: Giáo viên).

– Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (học Chương II: Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học).

– Biết ứng dụng văn bản quy phạm pháp luật trên để xử lý một số tình huống sư phạm, đề ra phương án giải quyết phù hợp với tình hình thực tế trong giảng dạy.

1.1.3. Đối với ứng viên xét tuyển giáo viên bậc trung học cơ sở

– Quy định về đạo đức nhà giáo (theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (học Chương III: Chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; Chương IV: Giáo viên).

– Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (học Chương II: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học).

– Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

– Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

– Biết ứng dụng văn bản quy phạm pháp luật trên để xử lý một số tình huống sư phạm, đề ra phương án giải quyết phù hợp với tình hình thực tế trong giảng dạy.

2. Hình thức

– Thi viết trên giấy do Ban tổ chức cung cấp

– Không sử dụng tài liệu

3. Thời gian: 90 phút

II. Thi kiến thức chuyên môn

1. Nội dung

1.1. Giáo viên

Soạn một (01) giáo án với đầy đủ các bước cho một tiết dạy theo nội dung chương trình bộ môn đăng ký tuyển dụng, riêng ứng viên đăng ký môn ngoại ngữ thì soạn bằng ngôn ngữ đã đăng ký (bài soạn do ứng viên tự chọn)

1.2. Nhân viên

Cần biết cách thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách và các quy định liên quan đến công việc tuyển dụng.

2. Hình thức

– Chuẩn bị trước ở nhà

– Viết tay trên khổ giấy A4

– Trình bày cách lập hồ sơ, giáo án theo yêu cầu của cán bộ phỏng vấn (giảng dạy, viết bảng, kỹ năng đứng lớp, phương pháp dạy học, xử lý các tình huống sư phạm, giáo dục; các vấn đề chuyên môn theo từng cấp học, bậc học, v.v.).

3. Thời gian: tối đa 20 phút/1 ứng viên.

III. Điểm phỏng vấn

– Phỏng vấn kiến thức chung: tối đa 25đ và tính hệ số 2.

– Phỏng vấn kiến thức chuyên môn: tối đa 75đ và tính hệ số 2.

IV. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Thứ bảy ngày 25 tháng 8 năm 2018

– Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30:

+ Từ 07 giờ 30 đến 07 giờ 45: Tập trung ổn định theo hướng dẫn của Ban tổ chức;

+ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Thực hiện bài viết kiến thức chung (viết trên giấy);

+ Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 30: Phỏng vấn kiến thức chuyên môn.

– Chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00: Phỏng vấn kiến thức chuyên môn.

2. Địa điểm

Các ứng viên sẽ dự phỏng vấn tại Trường Tiểu học Lương Định Của, số 576 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3.

Lưu ý

Ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về tuyển dụng tại Cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 http://pgdquan3.hcm.edu.vn.

– Khi đến dự phỏng vấn, ứng viên mang theo: chứng minh nhân dân bản chính để cán bộ phỏng vấn kiểm tra, đối chiếu; giấy, bút và những vật dụng cần thiết cho chuyên môn để dự phỏng vấn.

– Ứng viên tham gia phỏng vấn mặc trang phục một cách nghiêm túc: nam: áo sơ mi, quần tây; nữ: áo dài hoặc quần tây, áo sơ mi.

– Sau khi dự phỏng vấn, ứng viên tiếp tục theo dõi trên Cổng thông tin điện tử (website) của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 để biết thêm về thông tin tuyển dụng và kết quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 không giải quyết những trường hợp ứng viên đến trễ giờ quy định, không đúng thành phần, không đúng Mã số đăng ký, không đúng Mã số hồ sơ.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Stt Đơn vị Nhu cầu Ghi chú
01 Mầm Non 2 1 Giáo viên 1
02 Mầm Non 6 1 Giáo viên 1
03 Mầm Non 7A 1 Giáo viên 1
04 Mầm Non 8 1 Giáo viên +1 giáo viên đặc biệt 2
05 Mầm Non TT8 1 Giáo viên 1
06 Mầm Non 11 2 Giáo viên 2
07 MN Hoa Mai 3 Giáo viên 3
08 Chuyên Biệt Tương lai 2 Giáo viên đặc biệt 2
10 Giáo viên + 3 Gv đặc biệt 13
09 Nguyễn Thiện Thuật  2 Giáo viên 2
10 Tiểu học Phan Đình Phùng  3 Giáo viên 3
11 Tiểu học Lương Định Của 1     Giáo viên +1 Nhạc + 1 Mỹ thuật +1 Tiếng anh 4
12 Tiểu học Mê Linh 1  Giáo viên + 1GV Thư viện 2
13 Tiểu học Nguyễn Thái Sơn 2  Giáo viên + 1 Tiếng Anh 3
14 Tiểu học Trần Quang Diệu 1 Giáo viên 1
15 Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền 1Tổng phụ trách Đội. 1
1 TPT + 10 Gv nhiều môn +1 Nhạc +1 Mỹ thuật +2 Tiếng Anh + 1 Gv làm CT Thư viện 16
16 Trung học cơ sở Bàn Cờ 1 Toán + 1 Địa. 2
17 Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 1 Hóa + 2 Sử +1 Văn + 2 Tiếng Anh 6
18 Trung học cơ sở Colette  1 Mỹ thuật. +1 Công nghệ 6 2
29 Trung học cơ sở Hai Bà Trưng 1 Mỹ thuật + 1Tiếng anh + 1 TPT 3
20 Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm 1 Tiếng anh + 1 Sinh 2
21 Trung học cơ sở Bạch Đằng 1 Công nghệ 6 + 1 Mỹ thuật + 1Toán + 1GDCD 4
22 Trung học cơ sở Lương Thế Vinh 1 Toán + 1 Sử + 1Tiếng anh 3
23 Trung học cơ sở Phan Sào Nam 1 Thể dục +1 Tiếng Anh 2
1 Địa, 3 Toán, 1 Hóa, 1 Văn, 1 TPT, 1 Sinh, 5 Anh Văn,  2 CN6,  3 Sử, 1GDCD, 3 Mỹ thuật, 24

TỔNG CỘNG: 52 Giáo viên+ 1 Nhân viên thiết bị


Nguồn tin: pgdquan3.hcm.edu.vn

Phòng GDĐT Quận 3, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên
4.5 (90%) 2 vote[s]

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of