UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu. 2. Thời gian, địa điểm nhận hồ...
read more
UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu, trong đó: – Vị trí Kế hoạch...
read more
UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, trong đó: –...
read more
UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người, trong đó: – Văn...
read more
Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018

Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018

Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 Trường Đại học Kiên Giang tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụn...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Vị trí việc làm cần tuyển là: 06 vị trí 2. Số...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức như sau: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: – 18 công chức chuyên nghiệp vụ...
read more
Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017

Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017

Sở Nội vụ Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức 2017 Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1269/TB-SNV gửi các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị...
read more
UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu. 2. Thời gian nhận hồ sơ dự...
read more
UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn 2017

UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn 2017

UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn 2017 UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người cho 4 vị...
read more
Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: 1. Giáo viên dạy nghề: Gồm các...
read more
UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người trên 5...
read more
UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Ngày 20/9/2017  UBND huyện Giang Thành ban hành thông báo số: 165/TB-UBND về việc thi tuyển công chức năm 2017. Thông báo nêu rõ điều kiện...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:...
read more
UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ.....
read more