Huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức cấp xã 2017

Ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng chức danh chuyên môn cần tuyển, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng công chức cần tuyển dụng: 18 công chức, gồm:

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 03;

– Công chức Tài chính – Kế toán 01;

– Công chức Văn hoá – Xã hội: 01;

– Công chức Trưởng Công an: 06;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01;

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01;

– Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự 05.

2. Vị trí, chức danh cần tuyển dụng:

– UBND xã A Đớt 03 công chức gồm: 01 công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách LĐTBXH), 01 công chức Trưởng Công an, 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự;

– UBND xã Hương Lâm: 01 công chức Trưởng Công an;

– UBND xã Hương Phong: 01 công chức Văn phòng – Thống kê;

– UBND xã Hương Nguyên: 01 Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 công chức Tài chính – Kế toán;

– UBND xã Hồng Thượng: 01 công chức Trưởng Công an, 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch;

– UBND xã Sơn Thủy: 01 công chức Trưởng Công an, 01 công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường;

– UBND thị trấn A Lưới: 01 công chức Văn phòng – Thống kê;

– UBND xã Nhâm: 01 công chức Trưởng Công an;

– UBND xã Hồng Quảng: 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự;

– UBND xã Hồng Bắc: 01 công chức Trưởng Công an;

– UBND xã Hồng Trung: 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự, 01 công chức Văn phòng – Thống kê;

– UBND xã Hồng Thủy: 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

– Công chức Văn phòng – Thống kê: Phải có trình độ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Hành chính, Quản trị Văn phòng, Luật, Kinh tế;

– Công chức Tài chính – Kế toán: Phải có trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành về Kế toán;

– Công chức Văn hoá – Xã hội: Phải có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Công tác xã hội (phụ trách lĩnh vực lao đông thương binh và xã hội);

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: Phải có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý Đất đai;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Phải có trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Hành chính;

– Công chức Trưởng Công an: Có Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có khả năng thực hiện nhiệm vụ và có đơn tự nguyện tham gia Công an xã; có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước; có trình độ trung cấp trở lên ngành Quản lý trật tự xã hội;

– Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: Có Lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Là Đảng viên hoặc đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có trình độ trung cấp Quân sự cơ sở trở lên;

đ) Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 01/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

h) Các điều kiện khác:

Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHỎNG VẤN:

1. Thời gian:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/02/2017 đến hết ngày 15/3/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm: Tại địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện A Lưới, số 222 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại liên hệ: 0543.500.953.

IV. THỜI GIAN PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

(Có Thông báo cụ thể sau)

V. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển theo quy định.

VI. NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG:

1. Nội dung tuyển dụng:

a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

b) Phỏng vấn người dự tuyển các nội dung: Các quy định cơ bản về cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; hệ thống hành chính nhà nước; cải cách hành chính; chức năng, nhiệm vụ ứng với chức danh, vị trí tuyển dụng; tình hình địa phương của huyện…

Đối với chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự: xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục II, khoản 1 Kế hoạch này (không phỏng vấn).

2. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

d) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển các chức danh công chức ở trên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 2);

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục II, khoản 1 Kế hoạch này và theo đề nghị của Trưởng Công an huyện, sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

d) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục II, khoản 1 Kế hoạch này và theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

đ) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Quy trình, thủ tục tuyển dụng:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển (01 bộ): Theo mẫu của Sở Nội vụ, những hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ, hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao (có công chứng) sổ hộ khẩu; bản cam kết tình nguyện làm việc

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 01 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Các giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên (nếu có); nếu có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên thì kèm theo bản sao (có công chứng) quyết định bố trí (phê chuẩn, công nhận…) và bản nhận xét quá trình công tác (bản chính) của cấp có thẩm quyền;

– 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, kèm 02 ảnh cỡ 4×6.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện), người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định, xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan; khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển nếu Hội đồng tuyển dụng phát hiện văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong bản khai lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển trong hồ sơ dự tuyển hoặc không thuộc diện được ưu tiên (nếu có) như kê khai trong hồ sơ dự tuyển thì sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng.

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã:

– Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển;

– Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn về các lĩnh vực: Cán bộ, công chức; hiểu biết chung về cải cách hành chính; cơ bản về chuyên môn; hành chính; hiểu biết về tình hình huyện A Lưới.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ;

4. Các Phòng chuyên môn liên quan (do Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã chỉ định) chuẩn bị tài liệu, nội dung phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng.

nguồn: aluoi.thuathienhue.gov.vn

Huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức cấp xã 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments