Huyện Hàm Yên tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015

 
 
 
 


UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM YÊN
 


Số: 86/TB-UBND
 
 


 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   Tuyên Quang, ngày  01  tháng  12  năm 2015
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015
 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015,
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 như sau:
I. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 116 chỉ tiêu, trong đó:
1. Giáo viên Mầm non:  25 chỉ tiêu
2. Giáo viên Tiểu học:  81 chỉ tiêu (Giáo viên dạy Văn hóa: 53 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Âm nhạc: 04 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Thể dục: 04 chỉ tiêu; Giáo viên Tổng phụ trách đội: 15 chỉ tiêu) .
3. Nhân viên Thư viện: 10chỉ tiêu.
(Có biểu chi tiết kèm theo).
II. Điều kiện người đăng dự tuyển:
1. Người dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;
 2. Người dự tuyển đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo này. Trừ các trường hợp sau:
Người dự tuyển có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ quy định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy các trường đại học công lập).
– Người dự tuyển đang có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang chưa đủ 03 năm (36 tháng) nhưng có vợ hoặc chồng, bố, mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, bố mẹ vợ đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển.
III. Hồ sơ người đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
1. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển do Sở Nội vụ phát hành (thí sinh mua hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên). Thành phần hồ sơ gồm:
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao Giấy khai sinh.
Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận thông tin cho thí sinh đăng ký dự tuyển.
Chú ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng của 01 huyện hoặc thành phố (nếu hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp 02 bộ hồ sơ trở lên thì sẽ không được tham gia dự tuyển).
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2015 đến hết ngày 30/12/2015 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên.
– Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Trần Thế Vĩnh, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện, số điện thoại liên hệ: 0986.877.369
IV. Hình thức, đối tượng, nội dung tuyển dụng, lệ phí dự tuyển:
1. Hình thức: Thực hiện việc xét tuyển đối với bậc học Mầm non; thực hiện xét tuyển và thi tuyển đối với bậc học Tiểu học.
2. Đối tượng:
a) Đối tượng xét tuyển:
– Đối với bậc học Mầm non:
+ Người đang hợp đồng làm giáo viên mầm non trong định mức đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến (hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch; tiêu chí đối tượng xét tuyển giáo viên thực hiện theo phương án chung sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).
+ Những người thuộc đối tượng: Con Liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Đối với bậc học Tiểu học:
+ Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp; những người có trình độ, chuyên ngành quy định tại danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
+ Những người thuộc đối tượng: Con Liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Đối tượng thi tuyển: Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không trúng tuyển).
3. Nội dung xét tuyển, thi tuyển:
a) Xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển, thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo sau.
5. Lệ phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các trường học có chỉ tiêu tuyển dụng, có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.
2. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có trách nhiệm thông báo trên sóng phát thanh, truyền hình huyện thông báo này.
3. Phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm đăng tải thông báo này lên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.
Trên đây là nội dung Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên./.
Nơi nhận:
– UBND tỉnh; ( báo cáo)
– Sở Nội vụ;
– TT. Huyện ủy;            
– TT. HĐND huyện;            
– CT, các PCT. UBND huyện;
– Lãnh đạo VP.HĐND và UBND huyện;
– Các cơ quan tại mục V; (Thực hiện)
– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
– Phòng Nội vụ huyện;
– Lưu VT + NV
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hà Phúc Phình

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments