UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 Thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh...
read more