Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2015

 

 
Căn cứ Luật viên chức, ngày 15/11/2010;

 

Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT- BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

 

Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 

Căn cứ Công văn số 507/UBND -VP8 ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh năm 2015;
Căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2015, Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 vào làm việc tại Đài như sau:
A. QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN
1. Tuyển những người tốt nghiệp hệ chính quy có trình độ ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện theo quy định của Luật viên chức, cụ thể:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/10/2015;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước ngày thông báo tuyển dụng
2. Ưu tiên xét tuyển đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng những người đủ điều kiện dự tuyển, có bằng tốt nghiệp Tiến sỹ, Thạc sĩ (trước đó tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy cùng ngành, chuyên ngành), người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi, hệ chính quy, có trình độ ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
2. Không nhận hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển mà chưa có bằng tốt nghiệp.
3. Người dự tuyển chỉ được đăng ký ở một vị trí việc làm cần tuyển dụng và nộp hồ sơ dự tuyển tại Đài PT-TH Nam Định.
B. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:
– Vị trí việc làm phóng viên: 06 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm kỹ sư trình độ Cao đẳng: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm kỹ sư trình độ Đại học: 01 chỉ tiêu.
2. Yêu cầu đối với vị trí việc làm cần tuyển:
2.1. Vị trí việc làm phóng viên: 06 chỉ tiêu
– Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học các ngành và chuyên ngành: Báo in; Báo phát thanh; Báo mạng điện tử; Báo truyền hình; Quan hệ công chúng; ngành, chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành báo chí. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên, tin học trình độ B trở lên.
2.2. Vị trí việc làm kỹ sư trình độ Cao đẳng: 01chỉ tiêu
– Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Tin học ứng dụng, chuyên ngành Tin học ứng dụng trong báo chí truyền thông, có chứng chỉ sơ cấp nghề thiết kế đồ hoạ, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.
2.3. Vị trí việc làm kỹ sư trình độ Đại học: 01 chỉ tiêu
– Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành mạng và truyền thông máy tính, có chứng chỉ Đồ họa máy tính, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.
3. Hình thức và nội dung tổ chức tuyển dụng
3.1. Sơ tuyển: Áp dụng đối với tuyển dụng vị trí việc làm phóng viên. Nội dung sơ tuyển:
– Về ngoại hình: Không có dị tật, khuyết tật.
– Về phát âm, giọng nói: Không nói ngọng, nói lắp.
* Những người dự tuyển vị trí việc làm phóng viên phải được đánh giá là đạt thì mới thực hiện nội dung xét tuyển tiếp theo.
3.2. Xét tuyển đặc cách, xét tuyển
3.2.1. Xét tuyển đặc cách
a) Đối tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách:
Những người đủ điều kiện dự tuyển và thuộc một trong những đối tượng sau:
Người có bằng tốt nghiệp Tiến sỹ, Thạc sĩ (trước đó tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy cùng ngành, chuyên ngành); người tốt nghiệp đại học, hệ chính quy loại xuất sắc, loại giỏi.
b) Nội dung kiểm tra, sát hạch:
– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
– Sát hạch thông qua thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể như sau:
+ Đối với vị trí việc làm phóng viên, thí sinh thực hành các nội dung sau:
Nội dung 1: Thí sinh tự chuẩn bị 01 đĩa DVD gồm: 01 phóng sự ngắn truyền hình (không quá 03 phút, 10 điểm), 01 phóng sự ngắn phát thanh (không quá 03 phút, 10 điểm), 01 bài phóng sự (có ảnh minh hoạ) để đăng trên báo điện tử (10 điểm ).
Nội dung 2: Thí sinh thuyết trình về các phóng sự của mình và nghiệp vụ báo chí liên quan, thời gian thuyết trình dành cho mỗi thí sinh không quá 15 phút (70 điểm).
+ Đối với vị trí việc làm kỹ sư trình độ cao đẳng và kỹ sư trình độ đại học, thí sinh thực hành các nội dung sau:
Nội dung 1: Thí sinh bốc thăm chọn tình huống và sử dụng một trong các phần mềm đồ họa để xử lý tình huống trên máy tính (50 điểm). Thời gian chuẩn bị: 30 phút.
Nội dung 2: Thí sinh thuyết trình về tình huống của mình, thời gian thuyết trình dành cho mỗi thí sinh không quá 15 phút. (50 điểm).
c) Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển đặc cách:
– Cách tính điểm thực hành: Tổng điểm các nội dung thực hành được tính theo thang điểm 100, người dự tuyển có kết quả điểm thực hành từ 50 điểm trở lên là đủ điều kiện xét trúng tuyển.
– Xác định người trúng tuyển: Với những vị trí việc làm cần tuyển có số người đủ điều kiện xét trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển dụng thì quyết định người trúng tuyển là người có kết quả sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thực hành bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
3.2.3 Xét tuyển:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện xét tuyển như sau:
a) Đối tượng xét tuyển:
Là những người đủ điều kiện dự tuyển nhưng không thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách nêu trên.
b) Nội dụng xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể như sau:
+ Đối với vị trí việc làm phóng viên: thí sinh thực hành các nội dung sau:
* Nội dung 1: Thí sinh tự chuẩn bị 01 đĩa DVD gồm: 01 phóng sự ngắn truyền hình (không quá 03 phút, 9 điểm ), 01 phóng sự ngắn phát thanh (không quá 03 phút, 8 điểm), 01 bài phóng sự (có ảnh minh hoạ) để đăng trên báo điện tử (8 điểm ).
* Nội dung 2: Thí sinh thuyết trình về các phóng sự của mình và nghiệp vụ báo chí liên quan, thời gian thuyết trình dành cho mỗi thí sinh không quá 15 phút (25 điểm).
* Nội dung 3: Thực hành viết một bài tự luận về cơ sở lý luận báo chí và các thể loại báo chí, có liên hệ với thực tiễn (50 điểm). Thời gian làm bài 120 phút. Cách thức thực hành viết bài tự luận vận dụng như đối với quy định về thi tuyển theo quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.
+ Đối với vị trí việc làm kỹ sư trình độ cao đẳng và kỹ sư trình độ đại học: Thí sinh thực hành các nội dung sau.
* Nội dung 1: Thí sinh nộp cho Hội đồng 01 sản phẩm do thí sinh tự sáng tạo về hình hiệu của một chuyên mục bất kỳ trên sóng truyền hình của Đài phát thanh & truyền hình tỉnh Nam Định (25 điểm).
* Nội dung 2: Thí sinh bảo vệ trước Hội đồng kiểm tra, sát hạch về sản phẩm của thí sinh và được đánh giá, chấm điểm (25 điểm)
* Nội dung 3: Thí sinh bốc thăm chọn tình huống và sử dụng một trong các phần mềm đồ họa để xử lý tình huống trên máy tính (50 điểm). Thời gian chuẩn bị: 30 phút.
c) Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, thành phần gồm:
1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)
1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh (đóng dấu giáp lai vào ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
1.3. Bản sao giấy khai sinh
1.4. Bản sao hộ khẩu thường trú
1.5. Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ yêu cầu nộp đủ các văn bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.
(Người dự tuyển nộp bản chính Bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập tại Đài PT-TH Nam Định. Đài PT-TH Nam Định có trách nhiệm lưu giữ và trả lại người dự tuyển sau 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tuyển).
1.6. Giấy khám sức khỏe do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.
1.7. Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
1.8. Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; Số điện thoại liên hệ (ghi vào bìa ngoài hồ sơ).
Các thành phần hồ sơ được đứng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
2.1. Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Được thực hiện liên tục trong giờ hành chính tất cả các ngày (kể cả ngày nghỉ) bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 25/12/2015 đến17 giờ ngày 13/01/2016.
2.2. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Người dự tuyển phải trực tiếp đến mua và nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Đài PT-TH Nam Định, địa chỉ: Số 06 Đường Nguyễn Viết Xuân – Khu Đô thị Hòa Vượng – Thành phố Nam Định.
3. Tài liệu ôn tập; thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập; thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch
– Danh sách mục tài liệu hướng dẫn ôn tập để kiểm tra sát hạch do Hội đồng tuyển dụng quy định. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập (có thông báo sau).
– Thời gian kiểm tra, sát hạch dự kiến vào cuối tháng 01/2016; thời gian, địa điểm cụ thể Hội đồng tuyển dụng thông báo sau.
4. Quy chế và Nội quy kiểm tra sát hạch
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/N§-CP 12/4/2012 của Chính phủ quy định, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.
D. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
– Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/bộ
– Phí dự tuyển: 260.000 đồng/01 thí sinh đăng ký dự tuyển để phục vụ công tác xét tuyển ( theo Thông tư 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ). Thí sinh nộp phí dự tuyển cùng với nộp hồ sơ dự tuyển tại Đài PT-TH Nam Định theo thời gian quy định. Thí sinh tự túc ăn, nghỉ trong thời gian dự tuyển.
Thông báo này được niêm yết tại Đài PT-TH Nam Định; Trang thông tin điện tử của Đài PT-TH Nam Định và được thông báo trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Nam Định.
Mọi chi tiết về kỳ tuyển dụng, xin liên hệ với Phòng Tổ chức – Hành chính – Đài PT-TH Nam Định: điện thoại: 03503.649401.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments