Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức 2015
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tuyển viên chức vào làm việc tại 03 Trung tâm là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, cụ thể như sau:
Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Nhu cầu tuyển dụng
I. Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước 17
1. Phòng Thẩm định Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về kiểm tra, thẩm định công tác nghiệm thu kết quả hoàn thành các đề án, dự án điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về thẩm định các hồ sơ, số liệu, tài liệu, các đề án, dự án, hồ sơ sản phẩm, báo cáo, quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Kỹ thuật tài nguyên nước Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về thẩm định chương trình, đề án, dự án, đề tài, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước của các Bộ, ngành, địa phương 01 Địa sinh thái và Công nghệ môi trường Đại học trở lên
2. Phòng Hành chính Tổng hợp Kế toán viên (06.031) Thực hiện công tác tài chính, kế toán 01 Kế toán Đại học trở lên
3. Phòng Kỹ thuật tài nguyên nước Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước 01 Kỹ thuật tài nguyên nước Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về phân vùng mục tiêu chất lượng nước, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 01 Khoa học môi trường Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ sông, hồ. 01 Công trình thủy lợi Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về lập quy trình vận hành liên hồ chứa, quy hoạch tài nguyên nước 01 Địa chất công trình – Địa kỹ thuật Đại học trở lên
4. Phòng Kiểm định hồ sơ sản phẩm tài nguyên nước Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước 02 Thủy văn Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ sông, hồ, các khu vực hạn chế khai thác nước 01 Thủy văn học Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về xây dựng kế hoạch điều hoà, phân bổ tài nguyên nước 2 Thủy văn – Môi trường Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước; phân loại, lập danh bạ nguồn nước 2 Kỹ thuật môi trường v
à sử dụng nguồn tài nguyên nước Đại học trở lên
5. Phòng Tư vấn dịch vụ Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công việc về tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Kỹ thuật tài nguyên nước Đại học trở lên
II. Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước 15
1. Phòng Hành chính Tổng hợp Kế toán viên (06.031) Thực hiện các công tác tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp III 02 Kế toán Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các công cụ kinh tế phục vụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước 01 Luật Đại học trở lên
Chuyên viên (01.003) Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. 01 Thư viện – Thông tin Đại học trở lên
2. Phòng Hệ thống thông tin Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử, thư viện điện tử về tài nguyên nước và hệ thống thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên nước 01 Quản lý kinh doanh Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên nước 01 Địa chất công trình- Địa kỹ thuật Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác tổng hợp, xử lý, thống kê, kiểm kê tài liệu, dữ liệu về tài nguyên nước; cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên nước 02 Kỹ thuật tài nguyên nước Đại học trở lên
3. Phòng Cơ sở dữ liệu Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác tiếp nhận và tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu về kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án, đề tài và hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước 1 Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Đại học trở lên
02 Thủy văn Đại học trở lên
4. Phòng Kinh tế tài nguyên nước Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng, hiệu chỉnh định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Kinh tế thủy lợi Đại học trở lên
5. Phòng Tư vấn dịch vụ Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác tư vấn – dịch vụ tài nguyên nước 01 Kỹ thuật tài nguyên nước Đại học trở lên
02 Thủy văn Đại học trở lên
III. Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước 16
1. Phòng Hành chính Tổng hợp Kế toán viên (06.031) 03 Kế toán; Kế toán kiểm toán Đại học trở lên
Chuyên viên (01.003) thực hiện công tác hành chính, tổ chức cán bộ 01 Quản trị kinh doanh Đại học trở lên
2. Phòng Phát triển Công nghệ
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, triển khai, tư vấn và chuyển giao công nghệ tài nguyên nước 01 Thủy văn học Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện công tác nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước 01 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước) Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước 01 Quản lý tài nguyên thiên nhiên Đại học trở lên
3. Phòng Chuyển giao công nghệ Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện ứng dụng, triển khai, tư vấn và chuyển giao công nghệ về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, quy hoạch tài nguyên nước 01 Kỹ thuật địa chất Đại học trở lên
Kỹ sư Tổ chức thực hiện công nghệ thông tin 01 Công nghệ thông tin Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện các công tác liên quan đến xử lý nước thải, phân vùng mục tiêu chất lượng nước, xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
01 Công nghệ môi trường Đại học trở lên
01 Thủy văn Đại học trở lên
4. Phòng Tư vấn Dịch vụ Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong
lập hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước
01 Xây dựng công trình thủy Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243)
Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước; phân loại, lập danh bạ nguồn nước
01 Thủy văn môi trường Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện công tác lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước 01 Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước Đại học trở lên
Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ liên quan đến tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật 01 Kỹ thuật địa chất Đại học trở lên
5. Phòng Thí nghiệm Điều tra viên tài nguyên và môi trường (14.243) Thực hiện các công tác liên quan đến phân tích, thí nghiệm tài nguyên nước 01 Khoa học môi trường Đại học trở lên
Tổng cộng 48
https://www.facebook.com/Thituyencongchucnhanuoc.gov
III. Yêu cầu về trình độ
Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải tốt nghiệp đúng trình độ, chuyên ngành đào tạo.
Hồ sơ dự tuyển
Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đính kèm), ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ.
Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Hình thức, nội dung xét tuyển
– Hình thức: xét tuyển
– Nội dung:
+ Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển
+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
https://www.facebook.com/Thituyencongchucnhanuoc.gov
Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 8h30 ngày 15/12/2015 đến hết 16h30 ngày 14/1/2016 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận hồ sơ:
Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước, Phòng 1508, tầng 15, nhà A , số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
VII. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định 260.000đ/người.
VIII. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển
– Thời gian phổ biến nội dung, quy định xét tuyển: 8h30 ngày 22 tháng 01 năm 2016 tại Hội trường Các đơn vị sự nghiệp của Cục Quản lý tài nguyên nước, số 28 phố Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
– Thời gian xét tuyển: từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2016.
Lưu ý:
– Thông báo này được đăng trên Trang điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.monre.gov.vn) và trên Trang điện tử của Cục Quản lý tài nguyên nước (địa chỉ: http://www.dwrm.gov.vn).
– Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước (số điện thoại: 04-39437268).
– Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua Bưu điện./.

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments