Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-BVBNĐ ngày 04/10/2017 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về việc tuyển dụng viên chức năm 2017, công văn số 4414/SNV-CCVC ngày 06/11/2017 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và công văn số 9575/SYT-TCCB ngày 17/11/2017 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 như sau:

I. Chỉ tiêu xét tuyển: 57 chỉ tiêu, Bác sĩ hạng III: 15, Điều dưỡng hạng III: 8; Dược sĩ hạng III: 2; Kỹ thuật y hạng III: 7; Kỹ sư hạng III: 5; Y tế Công cộng hạng III: 1; Chuyên viên: 3; Kế toán viên: 1; Kế toán viên cao đẳng: 1; Kế toán viên trung cấp: 1, Điều dưỡng hạng IV:

II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức:

1. Đối tượng: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của vị trí việc làm được tuyển dụng;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển (có biểu mô tả đính kèm)

– Đối với viên chức gắn với vị trí việc làm hạng III:

+ Bác sĩ hạng III – Mã số: V.08.01.03: theo quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

+ Điều dưỡng hạng III – Mã số: V.08.05.12: theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

+ Dược sĩ hạng III – Mã số: V.08.08.22: theo quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

+ Kỹ thuật y hạng III – Mã số: V.08.07.18: theo quy định tại Điều 11 của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

+ Kỹ sư hạng III – Mã số: V.05.02.07: theo quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

+ Chuyên viên – Mã số: 01.003: theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

+ Kế toán viên – Mã số: 06.031: theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

+ Y tế Công cộng hạng III – Mã số: V.08.04.10: theo quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức nghề nghiệp Y tế công cộng.

+ Kế toán viên cao đẳng – Mã số: 06a.031: theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

– Đối với viên chức gắn với vị trí việc làm hạng IV:

+ Điều dưỡng hạng IV – Mã số: V.08.05.13: theo quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

+ Kế toán viên trung cấp – Mã số: 06.032: theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

III.   Hồ sơ dự tuyển viên chức gồm:

Hồ sơ dự tuyển viên chức vui lòng sắp xếp theo thứ tự sau:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV (theo mẫu đính kèm, download trên trên website Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng);

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm, download trên website Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng);

c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả xét tuyển.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

* Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký dự tuyển:

– Trình độ Ngoại ngữ được quy định tại các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Trình độ Tin học được quy định trong các thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Lưu ý: Ứng viên được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ Ngoại ngữ:

– Đối với viên chức gắn với vị trí việc làm hạng III:

+ Về chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên, các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn hạn sử dụng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên, TOEFL ITP 400 trở lên, TOEFL CBT 96 trở lên, TOEFL IBT 40 trở lên).

–  Đối với viên chức gắn với vị trí việc làm hạng IV:

+ Về chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên, các chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn hạn sử dụng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (IELTS 2.0 trở lên, TOEIC 255 trở lên, TOEFL ITP 347 trở lên, TOEFL CBT 60 trở lên, TOEFL IBT 19 trở lên).

IV.    Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức:

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau:

– Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục III;

– Có điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

2.  Nội dung xét tuyển:

– Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Phỏng vấn (do Ban Kiểm tra, sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

Kiến thức chung:

– Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

– Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

– Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về đào tạo liên tục cán bộ y tế;

– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

– Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

– Nội quy bệnh viện.

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụtheo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) (sau đây gọi tắt là lý thuyết và thực hành) đối với các vị trí việc làm sau: Bác sĩ (hạng III) (mã số: V.08.01.03); Dược sĩ hạng III (mã số: V.08.08.22); Điều dưỡng hạng III (mã số: V.08.05.12); Kỹ thuật y hạng III (mã số: V.08.07.18); Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07); Điều dưỡng hạng IV (mã số: V.08.05.13). Nếu ứng viên dự tuyển làm đủ và có tổng điểm các bài kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) theo quy định đạt từ 100 điểm trở lên không có điểm nào < 50 điểm sẽ tham dự phỏng vấn tại điểm b mục 2 thông báo này.

Nội dung kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) cụ thể như sau:

Lý thuyết:

– Hình thức: Trắc nghiệm, điền khuyết, tự luận.

– Thang điểm:

– Thời gian: 60 phút.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn của vị trí việc làm dự tuyển.

Thực hành:

– Hình thức: Kiểm tra tay nghề.

– Thang điểm:

– Thời gian: 30 phút.

– Nội dung: Kiểm tra và đánh giá trình độ năng lực chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

3.  Cách tính điểm:

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và được tính như sau:

– Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số

Riêng ứng viên dự tuyển các vị trí việc làm: Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03); Dược sĩ hạng III (mã số: V.08.08.22); Điều dưỡng hạng III (mã số: V.08.05.12); Kỹ thuật y hạng III (mã số: V.08.07.18); Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07), Điều dưỡng hạng IV (mã số: V.08.05.13), kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại khoản thông báo này và điểm kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số

4. Cách xác định người trúng tuyển:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b.  Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.

d. Nếu tổng số điểm phỏng vấn bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

đ. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm c thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

e). Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Riêng ứng viên dự tuyển các vị trí việc làm: Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03); Dược sĩ hạng III (mã số: V.08.08.22); Điều dưỡng hạng III (mã số: V.08.05.12); Kỹ thuật y hạng III (mã số: V.08.07.18); Kỹ sư hạng III (mã số: V.05.02.07), Điều dưỡng hạng IV (mã số: V.08.05.13), người trúng tuyển là người có đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, e mục 4 thông báo này và có điểm kiểm tra, sát hạch (lý thuyết, thực hành) cao hơn đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

V.   Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

1. Thời gian: Ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày đăng báo (Dự kiến từ ngày 20/11/2017 đến ngày 15/12/2017) (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tổ Hành chánh văn thư – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí

3. Lệ phí tham gia dự tuyển: Dự kiến 500.000 VNĐ/ thí sinh (đối với các thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển sẽ nộp lệ phí dự tuyển). Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI.  Tiến độ và thời gian thực hiện:

1. Thông báo xét tuyển: Dự kiến ngày 20/11/2017 – 22/11/2017 (công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

2. Nhận hồ sơ xét tuyển: Ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (Dự kiến ngày 20/11/2017 – 15/12/2017) (trong giờ hành chính).

3. Niêm yết danh sách: Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) (Dự kiến ngày 18/12/2017 – 19/12/2017)(thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d- ng).

4. Thành lập hội đồng tuyển dụng; ban kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (Dự kiến ngày 18/12/2017 – 19/12/2017).

5. Tổ chức kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành): Dự kiến ngày 02/01/2018

– 03/01/2018 (tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

6/ Niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành): Dự kiến ngày 08/01/2018 (thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

7. Nhận đơn chấm phúc khảo kết quả kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) (nếu có). Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung thực hành: Dự kiến ngày 08/01/2018 – 19/01/2018 (tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

8. Chấm và niêm yết kết quả chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch (lý thuyết và thực hành) (nếu có): Dự kiến ngày 22/01/2018 – 26/01/2018 (thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

9. Tổ chức phỏng vấn: Dự kiến ngày 29/01/2018 – 31/01/2018 (tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

10. Niêm yết công khai kết quả xét tuyển: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng (Dự kiến niêm yết kết quả ngày 09/02/2018) (thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

11. Nhận đơn chấm phúc khảo kết quả tuyển dụng (nếu có): Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn: Dự kiến ngày 09/02/2018 – 01/03/2018 (tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

12. Chấm và niêm yết kết quả phúc khảo tuyển dụng (nếu có): Dự kiến ngày 01/03/2018 – 06/03/2018 (thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

13. Gửi hồ sơ đề nghị thỏa thuận phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức về Sở Y tế và Sở Nội vụ: Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển: Dự kiến ngày 06/03/2018.

14. Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc: Sau khi Sở Nội vụ và Sở Y tế phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức (thông báo công khai tại bản tin của bệnh viện, website: http://www.bvbnd.vn/index.php/tuy-n-d-ng).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo để các ứng viên có nhu cầu dự xét tuyển được biết./.


Nguồn tin: www.bvbnd.vn

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments