UBND TP.Huế tuyển dụng công chức các phường 2017

UBND TP.Huế ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức các phường năm 2017 như sau:

I. Về mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Việc tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc thành phố phải đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của công chức cơ sở.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. Chỉ tiêu công chức cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng là: 40 công chức.

Trong đó:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê: 10 công chức.

2. Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường: 08 công chức.

– Phụ trách lĩnh vực Địa chính:                                                       03 công chức

– Phụ trách lĩnh vực Xây dựng:                                                       04 công chức

– Phụ trách lĩnh vực Môi trường:                                                    01 công chức

3. Công chức Tài chính – Kế toán: 12 công chức.

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 04 công chức.

5. Công chức Văn hóa – Xã hội: 06 công chức.

– Phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh & xã hội:                    02 công chức

– Phụ trách lĩnh vực văn hóa và thông tin:                                      04 công chức

(Kèm theo danh sách của UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng)

III. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào công chức làm việc tại UBND các phường phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

g) Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

Có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp từ Đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. Cụ thể:

– Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành Luật; Hành chính; Quản trị văn phòng; Thống kê; Kinh tế tổng hợp.

– Chức danh công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường

Đối với công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng, đô thị: Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng, quản lý đô thị.

Đối với công chức phụ trách lĩnh vực địa chính, môi trường: Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai; Môi trường.

– Chức danh công chức Tài chính – Kế toán: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

– Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội:

Đối với công chức phụ trách lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội: Tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội.

Đối với công chức Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin: Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý văn hóa; Thể dục – thể thao; Ngữ văn.

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

i) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012) (bản chính)

b) Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (bản chính)

c) Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh. (Bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính)

d) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (kèm theo bảng điểm) do cơ quan có thẩm quyền cấp và viết cam kết bổ sung bằng theo thời gian các cơ sở đào tạo quy định.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (Bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính)

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có). (Bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính)

g) Bản sao có chứng thực sổ Bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động và xác nhận của UBND cấp phường nơi đang làm hợp đồng (nếu có).

h) 01 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4×6.

Các loại giấy tờ trên được đựng trong một túi hồ sơ. Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chỉ tiêu chức danh tuyển dụng

4. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức phường là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển công chức phường lần sau.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản 5 mục III của Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố năm 2017 thông qua hình thức thi tuyển qua 02 vòng.

Vòng 1: Người dự tuyển sẽ tham gia sơ tuyển qua phỏng vấn về kiến thức chung và chuyên ngành. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Nếu người dự tuyển đạt điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên thì người dự tuyển được thi vòng 2.

Vòng 2: Người dự tuyển thực hiện các môn thi theo quy định tại khoản 2 mục IV của Kế hoạch này.

2. Nội dung thi tuyển dụng

a) Các môn thi và hình thức thi

– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức phường nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

b) Cách tính điểm:

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

+ Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau:

Người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND Thành phố quyết định người trúng tuyển.

V, Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển dụng

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/11/2017 đến hết ngày 22/12/2017

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố Huế, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế

2. Thời gian sơ tuyển công chức: Dự kiến từ ngày 26/12/2017 đến ngày 30/12/2017.

3. Thời gian tổ chức thi công chức: tháng 01 năm 2018

4. Địa điểm tổ chức thi tuyển: có thông báo cụ thể sau.

VI. Kinh phí tổ chức tuyển dụng:

Thực hiện thu và chi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Phí dự tuyển: Mức thu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Chi từ nguồn ngân sách: Nếu phí dự tuyển thu được không đủ chi cho kỳ tuyển dụng công chức các phường thì Hội đồng tuyển dụng lập dự trù kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố cấp bù trong ngân sách của thành phố. Nội dung chi theo Thông tư số 228/2016/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng tuyển dụng công chức các phường:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức.

b) Hội đồng tuyển dụng công chức phường có nhiệm vụ thành lập các bộ phận giúp việc theo quy định; có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện thi tuyển công chức vào làm việc tại UBND các phường đảm bảo theo Kế hoạch và đúng quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả tuyển dụng, báo cáo UBND thành phố quyết định phê duyệt.

2. Phòng Nội vụ

a) Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Hội đồng sơ tuyển công chức, Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2017 để thực hiện tuyển dụng công chức phường theo quy định.

b) Căn cứ quy định hướng dẫn về tuyển dụng công chức phường để tham mưu Hội đồng sơ tuyển công chức phường tổ chức sơ tuyển; lập danh sách, hồ sơ những người đủ điều kiện dự thi, báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức phườngđểtổng hợp và tổ chức thi; bảo đảm có số dư ít nhất bằng 2 lần so với chỉ tiêu được tuyển theo từng vị trí việc làm.

c) Phòng Nội vụ Thành phố là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2017 tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức các phường năm 2017;

d) Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố niêm yết, đăng tải các thông tin liên quan đến tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử thành phố

đ) Tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng hợp và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự thi về thời gian, địa điểm, môn thi; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi…

e) Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định và lập dự toán kinh phí thi tuyển tại Thông tư số 228/2016/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

g) Tham mưu, trình UBND thành phố quyết định trúng tuyển, xếp lương đối với người trúng tuyển sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của UBND thành phố.

3. Các Phòng chuyên môn (do Hội đồng tuyển dụng công chức phường chỉ định)

a) Chuẩn bị tài liệu, nội dung ôn tập, xây dựng bộ đề thi cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chức danh công chức chuyên môn thuộc Phòng đó hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

b)Tham gia các Ban của Hội đồng tuyển dụng (nếu có).

c) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

4. UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng

a) Thông báo công khai tại trụ sở làm việc của UBND phường về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển.

b) Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố năm 2017, trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng công chức phường (qua Phòng Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

       
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2017  
Stt Đơn vị Chức danh công chức
cần tuyển dụng
Số lượng
tuyển dụng
Nhu cầu
tuyển dụng
 
 
1  Phường An Cựu Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh & xã hội)
1    
2 Phường An Hòa Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
Văn phòng – Thống kê 1 Nữ  
3 Phường An Đông Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị
(Phụ trách lĩnh vực Xây dựng)
1    
4 Phường An Tây Tài chính – Kế toán 1    
5 Phường Hương Long Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
6 Phường Hương Sơ Văn phòng – Thống kê 1    
Tài chính – Kế toán 1    
7 Phường Kim Long Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh & xã hội)
1 Nữ  
8 Phường Phú Bình Tư pháp – Hộ tịch 1 Nữ  
9 Phường Phú Hậu Văn phòng – Thống kê 1    
Tư pháp – Hộ tịch 1    
Tài chính – Kế toán 1    
10 Phường Phú Hiệp Tư pháp – Hộ tịch 1    
11 Phường Phú Hội Văn phòng – Thống kê 1    
Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị
(Phụ trách lĩnh vực xây dựng)
1    
Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin)
1    
12 Phường Phú Nhuận Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị (Phụ trách lĩnh vực xây dựng)
1 Nam  
Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
13 Phường Phú Thuận Tư pháp – Hộ tịch 1 Nam  
14 Phường Phước Vĩnh Văn phòng – Thống kê 1 Nam  
15 Phường Phường Đúc Văn phòng – Thống kê 1    
Tài chính – Kế toán 1    
16 Phường Tây Lộc Tài chính – Kế toán 1    
Văn phòng – Thống kê 1    
17 Phường Thuận Hòa Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
18 Phường Thuận Lộc Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị (Phụ trách lĩnh vực Địa chính và Môi trường)
2 1 Nam, 1 Nữ  
Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
19 Phường Thủy Biều Văn phòng – Thống kê 1 Nam  
Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin)
1 Nam  
20 Phường Thủy Xuân Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị (Phụ trách lĩnh vực Địa chính)
1 Nam  
Văn phòng – Thống kê 1 Nữ  
Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin)
1 Nam  
21 Phường Vĩnh Ninh Văn phòng – Thống kê 1 Nam  
Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị (Phụ trách lĩnh vực xây dựng)
1 Nam  
22 Phường Vỹ Dạ Địa chính – Xây dựng
Môi trường và Đô thị (Phụ trách lĩnh vực Địa chính)
1    
23  Phường Xuân Phú Văn hóa – Xã hội
(Phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin)
1 Nam  
Tài chính – Kế toán 1 Nữ  
  Tổng cộng 40 Chỉ tiêu  
Ghi chú: Các phường không có chỉ tiêu tuyển dụng: Phú Cát, Phú Hòa, Thuận Thành, Trường An  
               

Nguồn tin: www.huecity.gov.vn

 

5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments