UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành...
read more
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017 Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp...
read more
UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc tổ chức tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân...
read more
Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017

Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017

read more
Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu. 2. Thời gian, địa....
read more
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ...
read more
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn Liên hiệp các tổ ...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu,...
read more
Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: Nguồn tin: soytetuyenquang.gov.vn Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong...
read more
UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2017 như sau: 1. Số...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng tiếp nhận: 01 Chuyên viên Quản lý cải...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: 1. Số lượng công...
read more
UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2017

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2017

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, quy định phân cấp quản lý....
read more
UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội...
read more